RoháčekPríslovia4

Príslovia

Nadobudnúť múdrosti, prijať kázeň; zisk toho.1 Počuj­te, synovia, kázeň ot­covu a po­zoruj­te, aby ste po­znali roz­um­nosť.
2 Lebo vám dávam dob­ré na­učenie; ne­opus­tite môj­ho zákona.
3 Lebo som bol synom svoj­ho ot­ca, út­ly a jediný pred svojou mat­kou.
4 A vy­učoval ma a riekol mi: Nech sa drží tvoje srd­ce mojich slov; os­tríhaj moje pri­kázania a ži.
5 Nadobud­ni múd­ros­ti, nadobud­ni roz­um­nos­ti; nezabud­ni ani sa ne­od­chýľ od rečí mojich úst.
6 Ne­opus­ti jej, a bude ťa os­tríhať; miluj ju, a bude ťa striezť.
7 Začiatok je múd­rosť; nadobud­ni múd­ros­ti a za všet­ko svoje imanie nadobud­ni roz­um­nos­ti.
8 Vy­vyšuj ju, a po­výši ťa; bude ťa ctiť, keď ju ob­jímeš.
9 Dá tvojej hlave veniec miloty a ob­darí ťa krás­nou korunou.
10 Počuj, môj synu, a prij­mi moje reči, a rozm­nožia sa ti roky života.
11 Učím ťa ces­te múd­ros­ti a vediem ťa priamymi koľajami.
12 Keď poj­deš, nebude sov­rený tvoj krok, a jest­li po­bežíš, ne­kles­neš.
13 Chyť sa káz­ne a nepusti; maj na ňu ob­rátený po­zor, lebo ona je tvojím životom.
Na ceste bezbožných pád, spravedlivých svetlo.14 Ne­vchádzaj na stez­ku bez­božných ani nek­ráčaj ces­tou zlost­níkov.
15 Opus­ti ju, nechoď po nej; od­chýľ sa od nej a obídi.
16 Lebo ne­spia, ak ne­vykonajú zlého, a nedá im spať, ak ne­privedú niekoho k pádu.
17 Pre­tože jedia chlieb bez­božnos­ti a pijú víno ukrut­nos­tí.
18 Ale stez­ka spraved­livých je ako jas­né svet­lo rána, ktoré svieti viac a viac, do­kiaľ ne­stojí deň na výši.
19 Ces­ta bez­božných je ako mrákava; ne­vedia, o čo zavadia a klesnú.
Zachovať naučenia, ostríhať srdce, rty a kroky.20 Môj synu, po­zoruj na moje slová; na­kloň svoje ucho k mojim rečiam.
21 Nech ne­odídu od tvojich očí; os­tríhaj ich pro­stred svoj­ho srd­ca.
22 Lebo sú životom tým, ktorí ich naj­dú, a celému ich telu lekár­stvom.
23 Nado všet­ko, čo treba strážiť, strež svoje srd­ce, lebo z neho po­chádza život.
24 Od­stráň od seba pre­vrátenosť úst a vzdiaľ od seba krivolakosť rtov.
25 Tvoje oči nech hľadia priamo vo­pred, a tvoje víčka nech sa dívajú priamo pred teba.
26 Urov­naj stezu svojej nohy, a nech sú upravené všet­ky tvoje ces­ty;
27 ne­uh­ni sa ani na­pravo ani naľavo; od­vráť svoju nohu od zlého.

RoháčekPríslovia4