RoháčekPríslovia11

Príslovia

1 Falošná váha je ohav­nosťou Hos­podinovi, ale spraved­livé závažie sa mu ľúbi.
2 Prij­de pýcha, prij­de i han­ba; ale u skrom­ných je múd­rosť.
3 Bez­úhon­nosť úp­rim­ných ich povedie, a spreneveril­cov za­hubí ich vlast­ná pre­vrátenosť.
4 Ne­pomôže majetok v deň zúrivého hnevu, ale spraved­livosť vy­trh­ne zo smr­ti.
5 Spraved­livosť bez­úhon­ného urov­náva jeho ces­tu, a bez­božník pad­ne svojou vlast­nou bez­božnosťou.
6 Spraved­livosť úp­rim­ných ich vy­trh­ne, ale tí, ktorí robia ne­ver­ne, budú lapení v zlobe.
7 Keď zomiera bez­božný človek, hynie nádej; hynie aj očakávanie veľkých síl.
8 Spraved­livý bude vy­tr­hnutý z úz­kos­ti, a na jeho mies­to prij­de bez­božný.
9 Po­krytec kazí svoj­ho blížneho ús­tami, ale spraved­liví bývajú vy­tr­hnutí známosťou.
10 Zo šťas­tia spraved­livých sa veselí mes­to, a keď hynú bez­božníci, býva plesanie.
11 Požeh­naním úp­rim­ných ľudí statočných sa vy­vyšuje mes­to, a ús­tami bez­božníkov sa borí.
12 Človek bez roz­umu po­hŕda svojím blížnym; ale rozumný človek mlčí.
13 Po­mluvač túlajúc sa od­krýva tajom­stvo, ale človek verného ducha za­krýva vec.
14 Kde nieto múd­rej správy, padá ľud, a zá­chrana je vo množs­tve rad­cov.
15 Veľmi si škodí človek, keď sa za­ručuje za cudzieho; ale ten, kto nenávidí rukojem­stva, je bez­pečný.
16 Šľachet­ná žena do­siah­ne čes­ti, a násil­níci do­siah­nu bohat­stva.
17 Milo­sr­d­ný človek robí dob­re svojej duši, ale ukrut­ný trápi svoje vlast­né telo.
18 Bez­božník si nadobúda falošného zárob­ku, ale ten, kto seje spraved­livosť, ver­nej mzdy istej.
19 Tak je spraved­livosť na život, a ten, kto sa ženie za zlým, robí to na svoju sm­rť.
20 Ohav­nosťou sú Hos­podinovi pre­vrátení srd­com; ale jeho záľuba je v tých, ktorých ces­ta je bez­úhon­ná.
21 Zlý človek, keby si hneď vzal pomoc na po­moc, nebude bez tres­tu; ale semeno spraved­livých unik­ne.
22 Zlatá ob­rúčka na pys­ku svine pek­ná žena a bez roz­umu.
23 Žiadosť spraved­livých je len dob­ré, očakávanie bez­božníkov prch­ký hnev.
24 Nie­kto z­rov­na rozhadzuje, a ešte mu pri­býva, a zase iný šet­rí viac ako je slušné, ale vše na nedos­tatok.
25 Duša požeh­nania sa vy­tučí, a ten, kto zvlažuje, bude i sám zvlažený.
26 Tomu, kto za­držuje zbožie, budú zlorečiť ľudia; ale požeh­nanie p­rij­de na hlavu toho, kto ho predáva.
27 Ten, kto snažne a včas­ne hľadá dob­ré, hľadá priazeň; ale ten, kto vyhľadáva zlé, prij­de na neho.
28 Ten, kto sa nadeje na svoje bohat­stvo, pad­ne; ale spraved­liví budú pučať ako lís­tie.
29 Ten, kto trápi svoj dom, bude dediť vietor, a blázon bude sluhom tomu, kto je múd­reho srd­ca.
30 Ovocie spraved­livého je stromom života, a ten, kto jíma duše, je múd­ry.
31 Hľa, spraved­livému býva od­platené na zemi, a prav­daže bez­božnému a hriešnikovi!

RoháčekPríslovia11