RoháčekPríslovia10

Príslovia

1 Prís­lovia Šalamúnove. Múdry syn ob­veseľuje ot­ca, a bláz­nivý syn je zár­mut­kom svojej mat­ke.
Obsah nasledujúcich kapitôl až do 29. kapitoly je: Myšlienky, skutky a koniec múdrych a bláznov.2 Ne­pomôžu bez­božné po­klady, ale spraved­livosť vy­trh­ne zo smr­ti.
3 Hos­podin nedá lačnieť duši spraved­livého; ale to, po čom dych­tia bez­božní, odm­rští.
4 Chudob­ný bude ten, kto robí ľs­tivou rukou, ale ruka usilov­ných obohacuje.
5 Ten, kto shromažďuje v lete, je roz­um­ný syn; ten, kto vy­spáva v žat­ve, je syn, ktorý robí han­bu.
6 Požeh­nania p­rij­dú na hlavu spraved­livého, ale ús­ta bez­božných pri­krývajú ukrut­nosť.
7 Pamiat­ka spraved­livého je na požeh­nanie, ale meno bez­božníkov zhnije.
8 Ten, kto je múd­reho srd­ca prij­me pri­kázania, ale blázon pochabých rtov bude porazený.
9 Ten, kto chodí v bez­úhon­nos­ti, poj­de bez­pečne; ale ten, ktorého ces­ty sú krivé, po­zná sa.
10 Ten, kto žmur­ká okom, pôsobí trápenie, a blázon pochabých rtov bude porazený.
11 Ús­ta spraved­livého sú prameňom života, ale ús­ta bez­božných pri­krývajú ukrut­nosť.
12 Nenávisť vzbudzuje sváry, ale lás­ka pri­krýva všet­ky pre­stúpenia.
13 Vo rtoch roz­um­ného na­chodí sa múd­rosť, ale palica na chr­bát toho, kto je bez roz­umu.
14 Múd­ri skrývajú známosť, ale ús­ta bláz­na blíz­ka zkaza.
15 Majetok bohatého je jeho pev­ným mes­tom; zkazou chudob­ných je ich chudoba.
16 Práca spraved­livého je na život, dôchodok bez­božného na hriech.
17 Ces­tou k životu putuje ten, kto os­tríha kázeň; ale ten, kto opúšťa kar­hanie, blúdi.
18 Ten, kto pri­krýva nenávisť, je človek lživých rtov, a ten, kto vy­náša zlú po­vesť, je blázon.
19 Hovoriť mnoho nie je bez hriechu; ale ten, kto zdržuje svoje rty, má roz­um.
20 Jazyk spraved­livého je výbor­ným strieb­rom; srd­ce bez­božných s jeho roz­umom stojí za málo.
21 Rty spraved­livého pasú mnohých, a bláz­ni zomierajú pre­to, že sú bez roz­umu.
22 Požeh­nanie Hos­podinovo je to, čo obohacuje, a ne­pridáva s ním trápenia.
23 Bláz­novi je žar­tom robiť nešľachet­nosť, a tak je umnému mužovi múd­rosť.
24 Čoho sa obáva bez­božný, to prij­de na neho, a to, čo si žiadajú spraved­liví, dá Bôh.
25 Ako prej­de vích­rica, už aj nieto bez­božníka; ale spraved­livý je zá­kladom večnos­ti.
26 Jako ocot zubom a jako dym očiam, tak je lenivý tým, ktorí ho po­sielajú.
27 Bázeň Hos­podinova pri­dáva dní, a roky bez­božných bývajú ukrátené.
28 Očakávanie spraved­livých je radosť, ale nádej bez­božných za­hynie.
29 Ces­ta Hos­podinova je pev­nosťou bez­úhon­nos­ti a zkazou tým, ktorí páchajú ne­právosť.
30 Spraved­livý sa ne­poh­ne na veky, ale bez­božníci nebudú bývať v zemi.
31 Ús­ta spraved­livého vy­dávajú múd­rosť, ale jazyk pre­vrátenos­tí bude vy­ťatý.
32 Rty spraved­livého znajú, čo je ľúbe, ale ús­ta bez­božníkov hovoria prevrátenosti.

RoháčekPríslovia10