RoháčekPríslovia25

Príslovia

1 Aj toto sú prís­lovia Šalamúnove, ktoré sob­rali mužovia Ezechiáša, jud­ského kráľa.
2 Slávou Božou je ukryť vec, a slávou kráľov je vy­zkúmať vec.
3 Nebesia čo do výšky a zem čo do hĺb­ky a srd­ce kráľov sú ne­vyz­pytateľné.
4 Od­strániť tros­ky zo strieb­ra, a vy­j­de čis­tá nádoba slievačovi;
5 od­strániť bez­božníka pred kráľom, a jeho trón bude stáť pev­ne v spraved­livos­ti.
6 Nerob sa sláv­nym pred kráľom a ne­stoj na mies­te veľkých.
7 Lebo je lepšie, aby ti po­vedali: Vy­stúp sem, než aby ťa ponížili pred kniežaťom, ktoré videly tvoje oči.
8 Ne­púšťaj sa náh­le do sporu, aby si na­pokon nep­rišiel do úzkosti, čo robiť, keďby ťa za­han­bil tvoj blížny.
9 Po­konaj svoju pravotu so svojím blížnym a tajom­stvo druhého človeka nevyjav,
10 aby ťa ne­potupil ten, kto by to počul, a tvoja zlá po­vesť by sa ne­vrátila.
11 Zlaté ja­bl­ká v striebor­ných pletien­koch dob­ré slovo, po­vedané v svoj čas.
12 Zlatou náušnicou a oz­dobou z rýdzeho zlata je múd­ry kárateľ na ucho, ktoré čuje.
13 Jako chlad snehu v deň žat­vy je ver­ný po­sol tým, ktorí ho po­sielajú, a občer­stvuje dušu svojich pánov.
14 Vy­stupujúce pary ob­lačné a vietor bez dažďa, taký je človek, ktorý sa chváli lživým darom.
15 Tr­pez­livosťou býva na­hovorené knieža, a mäk­ký jazyk láme kos­ti.
16 Našiel si med; jedz toľko, čo ti je do­sť, aby si sa ho ne­presýtil a vy­vrátil by si ho.
17 Zdržuj svoju nohu od domu svoj­ho blížneho, aby sa ťa ne­na­sýtil a vzal by ťa v nenávisť.
18 Kyjak, meč a os­trá strela, taký je človek, ktorý hovorí proti svoj­mu blížnemu, falošný svedok.
19 Vy­lomený zub a vy­tknutá noha nádej v neverného v deň úz­kos­ti.
20 Ten, kto vy­zlieka odev za studeného dňa; ten, k­to leje ocot na sanit­ru, a ten, kto spieva pes­ničky smut­nému srd­cu, sú jedno.
21 Ak je lačný ten, kto ťa nenávidí, na­kŕm ho chlebom; ak je smäd­ný, na­poj ho vodou,
22 lebo tak shrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu, a Hos­podin ti od­platí.
23 Sever­ný vietor plodí dážď a hnev­livú tvár jazyk, k­torý tajne škodí.
24 Lepšie je bývať voľak­de v kúte na streche ako so svár­livou ženou v spoločnom dome.
25 Studená voda čer­stvá na vy­práh­lu dušu a dob­rá zvesť z ďalekej zeme.
26 Pošliapaný prameň a zkazený zdroj, to je spravedlivý, ktorý sa kláti pred bez­božným.
27 Jesť mnoho medu nie je dob­re, tak vyhľadávať vlast­nú slávu nie je slávou.
28 Pre­borené mes­to, bez múru, je muž, ktorý ne­ov­láda svoj­ho ducha.

RoháčekPríslovia25