RoháčekPríslovia7

Príslovia

Ostríhať prikázania, zvoliť si múdrosť.1 Môj synu, os­tríhaj moje reči a moje pri­kázania schovaj u seba.
2 Os­tríhaj moje pri­kázania a ži a nau­čenie môjho zákona os­tríhaj ako zrenicu svoj­ho oka.
3 Pri­viaž si ich na svoje prs­ty; na­píš si ich na tabuľu svoj­ho srd­ca.
4 Po­vedz múd­ros­ti: Ty si moja ses­tra, a známou p­riateľkou pomenuj roz­um­nosť,
Blázon u smilnice.5 aby ťa chránily od cudzej ženy, od cudzozem­ky, k­torá lichotí svojimi hlad­kými rečami.
6 Lebo som vy­zeral ok­nom svoj­ho domu, cez svoju mrežu,
7 a videl som medzi hlúpymi, rozo­znal som medzi syn­mi mláden­ca bez roz­umu,
8 ktorý išiel ulicou vedľa jej uhla a kráčal ces­tou k jej domu,
9 na mraku, večerom dňa, v hus­tej tme noci a mrákavy.
10 A hľa, nejaká žena vyšla proti ne­mu, v odeve smil­nice, opatr­ného srd­ca chyt­rého;
11 štebot­ná bola a opovážlivá, ktorej nohy nebývajú v jej dome.
12 Hneď von­ku p­red domom hneď na uliciach a pri každom uhle strojí ú­klady.
13 A chopila sa ho a boz­kala ho; od­vr­h­la stud a riek­la mu:
14 Po­koj­né obeti sú u mňa; dnes som spl­nila svoje sľuby;
15 pre­to som ti vy­šla vús­trety hľadajúc pil­ne tvoju tvár a našla som ťa.
16 Vy­strela som svoju po­steľ kober­cami, pes­trými rúchami z egyptských nití.
17 Na­pus­tila som svoju ložu myr­rou, alo­em a škoricou.
18 Poď, opájaj­me sa ľúbosťou až do rána a kochaj­me sa v milovaní.
19 Lebo muž nie je doma; od­išiel na ďalekú ces­tu.
20 Vzal mešec peňazí so sebou; prij­de domov na deň, keď bude mesiac v spl­ne.
21 Na­klonila ho svojím mnohým umením; zvábila ho hlad­kosťou svojich rtov.
22 Išiel hneď za ňou, jako ide vôl na za­bitie a jako blázon v putách, aby bol káz­nený,
23 až prenik­la strela jeho jat­ra; ponáhľal sa, jako sa ponáhľa vtáča do osíd­la a ne­vie, že tam ide o jeho život.
24 A tak teraz, synovia, počúvaj­te na mňa a po­zoruj­te ušima na reči mojich úst.
25 Nech sa ne­uchýli tvoje srd­ce na jej ces­ty, a neblúď po jej chod­níkoch.
26 Lebo je mnoho po­bitých, ktorých porazila, a moc­ných, ktorých všet­kých po­v­raždila.
27 Jej dom je ces­tami do pekla, ktoré so­stupujú do komôr smr­ti.

RoháčekPríslovia7