RoháčekPríslovia2

Príslovia

Povzbudenie hľadať múdrosť ako poklady.1 Môj synu, ak prij­meš moje slová a schováš moje pri­kázania u seba,
2 tak, aby tvoje ucho po­zorovalo na múd­rosť, a jest­li nakloníš svoje srd­ce umnos­ti;
3 áno, ak za­voláš na roz­um­nosť a po­z­dvih­neš svoj hlas k umnos­ti;
4 ak ju budeš hľadať ako strieb­ro a budeš ju vy­hľadávať ako skryté po­klady,
5 vtedy porozumieš báz­ni Hos­podinovej a naj­deš známosť Božiu.
6 Lebo Hos­podin dáva múd­rosť; z jeho úst pochádza známosť a umnosť.
Užitok múdrosti; vytrhuje od cudzej ženy.7 Pre­chováva úp­rim­ným pros­pech; je štítom tým, ktorí chodia v bez­úhon­nos­ti,
8 strežúc stez­ky súdu a os­tríha ces­tu svojich svätých.
9 Vtedy porozumieš spraved­livos­ti a súdu a úp­rim­nos­ti, každej koľaji dob­rého.
10 Lebo múd­rosť voj­de do tvoj­ho srd­ca, a známosť bude milou tvojej duši.
11 Proz­reteľnosť bude strážiť nad tebou; umnosť bude mať na teba ob­rátený po­zor
12 vy­tr­hujúc ťa od zlej ces­ty, od človeka, ktorý hovorí pre­vrátené veci,
13 od tých, ktorí opúšťajú priame stez­ky, aby chodili po ces­tách tmy,
14 ktorí sa radujú, keď môžu urobiť zlé; plesajú v naj­horších pre­vrátenos­tiach;
15 ktorých stez­ky krivolaké, a sami sú pre­vrátení na svojich ces­tách;
16 vy­tr­hujúc ťa od cudzej ženy, od cudzozem­ky, k­torá lichotí svojimi hlad­kými rečami,
17 ktorá opúšťa druha svojej mlados­ti a za­búda na sm­luvu svoj­ho Boha
18 (Lebo za­páda do smr­ti i so svojím domom, a jej ces­ty vedú k mŕt­vym;
19 ni­ktorí z tých, ktorí voj­dú k nej, sa nenav­rátia a nedos­tih­nú steziek života),
20 aby si chodil ces­tou dob­rých a aby si os­tríhal stez­ky spraved­livých.
21 Lebo úp­rim­ní budú bývať v zemi, a bez­úhon­ní zbud­nú v nej.
22 Ale bez­božníci budú vy­ťatí zo zeme, a vierolom­ných z nej vy­trh­nú.

RoháčekPríslovia2