RoháčekPríslovia13

Príslovia

1 Múd­ry syn p­rijíma kázeň ot­covu, ale po­smievač ne­počúva že­hrania.
2 Z ovocia s­vojich úst bude každý jesť dob­ré; ale duša tých, ktorí robia ne­ver­ne, sa najie ukrutnosti.
3 Ten, kto strežie svoje ús­ta, os­tríha svoju dušu; kto príliš rozt­vára svoje rty, na toho p­rij­de zkaza.
4 Žiada si a ne­má duša leňocha, a duša usilov­ných sa vy­tučí.
5 Spraved­livý nenávidí lživého slova, ale bez­božník sa zo­sm­radí a bude sa han­biť, až zrumenie.
6 Spraved­livosť strežie toho, ktorého ces­ta je bez úhony; ale bez­božnosť vy­vráti toho, k­to pácha hriech.
7 Nie­kto sa robí bohatým a ne­má ničoho; a zase nie­kto sa robí chudob­ným, a mnoho majet­ku.
8 Vý­platou duše človeka je jeho bohat­stvo; ale chudob­ný nečuje že­hrania.
9 Svet­lo spraved­livých s­vieti vesele, ale svieca bez­božných zhas­ne.
10 Len pýchou pôsobí človek svár; ale u tých, ktorí sa radia, je múd­rosť.
11 Majetok, hriešne nadobud­nutý, sa bude umenšovať; ale ten, kto sbiera rukou, rozm­noží.
12 Očakávanie, ktoré sa odťahuje, robí srd­ce chorým; ale spl­nená žiadosť je stromom života.
13 Ten, kto po­hŕda slovom Božím, škodí sám sebe; ale tomu, kto sa bojí pri­kázania, bude od­platené.
14 Na­učenie múd­reho je prameňom života, vy­hnúť sa osíd­lam smr­ti.
15 Dob­rý roz­um do­dáva miloty; a ces­ta tých, ktorí robia ne­ver­ne, je tvr­dá.
16 Každý opatr­ný robí umne; ale blázon rozp­res­tiera bláz­nov­stvo.
17 Bez­božný po­sol pad­ne do zlého, ale ver­ný zvest je lekár­stvom.
18 Chudoba a han­ba s­tih­ne toho, kto opúšťa kázeň; ale ten, kto za­chováva po­kar­hanie, bude ctený.
19 Spl­nená túžba je slad­ká duši; ale bláz­nom je ohavnosťou od­stúpiť od zlého.
20 Ten, kto chodí s múd­rymi, bude múd­ry; ale tomu, kto sa druží s bláz­nami, sa zle po­vodí.
21 Hriešnikov bude prena­sledovať zlé; ale spraved­livým od­platí Bôh dobrým.
22 Dob­rý zanecháva dedičs­tvo synom synov, a majetok toho, kto hreší, je za­chovaný spraved­livému.
23 Mnoho po­kr­mu je na čer­stvo zoranej roli chudob­ných, a nie­kto hynie pre ne­poriadok.
24 Ten, kto zdržuje svoj prút, nenávidí svoj­ho syna; ale ten, kto ho miluje, káz­ni ho za­včasu.
25 Spraved­livý jie do sýtos­ti svojej duše; ale život bez­božníkov tr­pí nedos­tat­kom.

RoháčekPríslovia13