RoháčekPríslovia12

Príslovia

1 Ten, kto miluje kázeň, miluje známosť, a ten, kto nenávidí kar­hania, je ako hovädo.
2 Dob­rý človek dosiahne priaz­ne od Hos­podina; ale muža, k­torý pácha nešľachetnosti, od­súdi.
3 Človek ne­ob­stojí v bez­božnos­ti, ale koreň spraved­livých sa ne­poh­ne.
4 Chrab­rá žena s­tatočná je korunou svoj­ho muža; ale jako hnis v jeho kos­tiach je tá, ktorá pôsobí han­bu.
5 Myšlien­ky spraved­livých sú spraved­livým súdom; zúmys­ly bez­božníkov lesť.
6 Slová bez­božníkov sú na­strojené úkladiť kr­vi; a ús­ta úp­rim­ných? Tie ich vy­trh­nú zo zlého.
7 Len prevrátiť bez­božníkov, a niet ich; ale dom spraved­livých ob­stojí.
8 Človeka chvália podľa jeho roz­umu; ale tým, kto je pre­vráteného srd­ca, budú opo­vr­hovať.
9 Lepší je ne­vážený, ktorý má sluhu, ako ten, kto sa robí sláv­nym a ne­má chleba.
10 Spraved­livý zná dušu svoj­ho hoväda a pečuje oň, ale srd­ce bez­božných je ukrut­né.
11 Ten, kto ob­rába svoju zem, na­sýti sa chleba; ale ten, kto na­sleduje za­háľačov, je bez roz­umu.
12 Bez­božník pach­tí po love zlých ľudí, ale koreň spraved­livých vy­dáva ovocie.
13 V pre­stúpení rtov leží osídlo p­re zlého, ale spraved­livý vy­j­de z úz­kos­ti.
14 Z ovocia s­vojich úst sa každý na­sýti dob­rého, a zá­sluha rúk človeka sa mu vráti.
15 Ces­ta bláz­na je priamou v jeho očiach, ale ten, kto po­slúcha radu, je múd­ry.
16 Hnev bláz­na sa na­skut­ku po­zná; ale ten, kto skrýva han­bu, je chyt­rý.
17 Ten, k­to smele hovorí prav­du, vy­hlasuje spraved­livosť, ale falošný svedok lesť.
18 Nie­kto hovorí neroz­vážlive, jako keby bodal mečom; ale jazyk múd­rych je hotovým liekom.
19 Prav­divé rty budú stáť na veky, ale lživý jazyk na chvíľu.
20 Lesť je v srd­ci tých, ktorí vy­mýšľajú zlé; ale tí, ktorí radia to, čo donáša pokoj, majú radosť.
21 Ne­prihodí sa spraved­livému nijaká zlá vec; ale bez­božníci budú pl­ní zlého.
22 Lživé rty sú ohav­nosťou Hos­podinovi; ale tí, ktorí činia prav­du, sa mu ľúbia.
23 Chyt­rý človek skrýva známosť, ale srd­ce nerozum­ných vyvoláva bláznovstvo.
24 Ruka usilov­ných bude panovať, ale ľs­tivá a lenivá bude dávať plat.
25 Starosť v srd­ci človeka tlačí ho dolu; ale dob­ré slovo ho ob­veselí.
26 Spraved­livý človek upraví svoj­ho blížneho na ces­tu; ale ces­ta bez­božníkov za­vedie ich samých.
27 Nebude piecť ľs­tivý človek toho, čo ulovil; ale u pil­ného je vzác­ny majetok človeka.
28 Na stez­ke spraved­livos­ti je život, a na jej ceste, na jej chod­níku niet smr­ti.

RoháčekPríslovia12