RoháčekPríslovia31

Príslovia

Čo má činiť a čoho sa vystríhať kráľ. Cudzie ženy a víno.1 Slová Lemuela, kráľa, v Massa, ktorým ho vy­učovala jeho mat­ka.
2 Čo, môj synu, a čo synu môj­ho lona, a čo, synu mojich sľubov?
3 Nedaj svojej sily ženám ani svojich ciest tým, ktoré pri­vodia kráľov na zkazu.
4 Nepat­rí kráľom, Lemuelu, nepat­rí kráľom piť víno ani pýtať sa: Kde je opoj­ný nápoj? kniežatám.
5 Aby sa ne­na­pil a nezabudol na to, čo je ustanovené, a ne­zmenil práva ni­ktorého zo synov utrápených.
6 Daj­te opoj­ný nápoj hynúcemu a víno tým, ktorí majú horkosť v duši.
7 Nech sa na­pije a za­bud­ne na svoju chudobu a ne­spomenie viacej na svoje trápenie.
8 Ot­vor svoje ús­ta za ne­mého, k pravote všet­kých synov, k­torí idú na mizinu.
9 Ot­vor svoje ús­ta a súď spraved­livo a roz­rieš pravotu chudob­ného a bied­neho.
Chvála statočnej ženy.10 Kto naj­de statočnú ženu chrab­rú? Lebo jej cena je ďaleko nad per­ly.
11 Srd­ce jej muža jej dôveruje, a koris­ti nie je tam nedostatku.
12 Robí mu dob­ré a nie zlé po všetky dni svoj­ho života.
13 Hľadá vlnu a ľan a pracuje so záľubou svojimi rukami.
14 Je ako kupec­ká loď, z ďaleka do­váža svoj chlieb.
15 Vstáva ešte za noci a dáva po­krm svojej čeľadi a to, čo pat­rí, svojim diev­kam.
16 Po­mýšľa na pole a berie ho a z plodov svojich rúk sadí vinicu.
17 Pre­pasuje silou svoje bed­rá a po­silňuje svoje ramená.
18 Za­kúša, že je dob­rý jej zárobok, ani vnoci nehas­ne jej svieca.
19 Svojimi rukami sahá po pras­lici a svojimi prs­ty drží vreteno.
20 Svoju ruku ot­vára chudob­nému a svoje ruky vy­stiera k bied­nemu.
21 Nebojí sa za svoju čeľaď snehu, lebo všet­ka jej čeľaď je za­odiata v purpure, dvak­rát farbenom.
22 Robí si po­krov­ce; kment a šar­lát jej odev.
23 Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so star­cami zeme.
24 Robí drahé plát­no a predáva a opas­ky predáva Kananej­covi-kupcovi.
25 Jej odev je sila a krása a smeje sa budúcemu dňu.
26 Svoje ús­ta ot­vára v múd­ros­ti, a zákon milos­ti je na jej jazyku.
27 Do­zerá na chod a mravy svojho domu a nejie chleba liene a zaháľky.
28 Jej synovia po­vs­távajú a blaho­slavia ju, i jej muž a chváli ju:
29 Mnohé v­raj dcéry si zmužile počínaly; ale ty si ich pre­výšila všet­ky.
30 Ľúbez­nosť je klam a krása már­nosť; žena, ktorá sa bojí Hos­podina, tá bude chválená.
31 Daj­te jej z ovocia jej rúk, a nech ju chvália v bránach jej skut­ky.

RoháčekPríslovia31