RoháčekPríslovia30

Príslovia

Agúr o neobsiahlosti Stvoriteľovej. Jeho reč.1 Slová Agúra, syna Jakeho, z rodu Massa. Tak­to hovorí muž Itielovi, Itielovi a Ukalovi.
2 Je is­té, že som nerozum­nejší než obyčaj­ný človek a ne­mám roz­um­nos­ti iných ľudí.
3 Ani som sa nenau­čil múd­ros­ti, ale známosť Najs­vätejšieho znám.
4 Kto vy­stúpil hore na nebesia i sos­túpil? Kto sob­ral vietor do svojich hrs­tí? Kto sviazal vody do rúcha? Kto po­stavil všet­ky končiny zeme? Čo je jeho meno? A čo meno jeho syna, keď vieš?
5 Každá reč Božia je čis­tá jako zlato, p­rečis­tené v ohni. On je štítom tým, ktorý sa utiekajú k ne­mu.
6 Ne­pridaj k jeho slovám, aby ťa ne­skáral, a bol by si pos­ti­hnutý v lži.
Dvoje si žiadam.7 Dvoje si žiadam od teba, ne­od­riek­ni mi toho, prv ako zo­mriem:
8 már­nosť a lživé slovo vzdiaľ odo mňa; chudoby ani bohat­stva mi nedaj; živ ma po­kr­mom podľa mojej po­treby,
9 aby som sa ne­na­sýtil a nezap­rel a ne­povedal: Kto je Hos­podin? Alebo aby som ne­schudob­nel a ne­uk­radol a ne­siahol na meno svoj­ho Boha.
10 Ne­osoč sluhu pred jeho pánom, aby ti ne­zlorečil, a ty by si sa pre­hrešil!
Prevrátené pokolenia.11 Je pokolenie, k­toré zlorečí svoj­mu ot­covi a nedob­rorečí svojej materi.
12 Je pokolenie, k­toré je čisté vo svojich očiach, a p­red­sa nie je umyté od svojej nečis­toty.
13 Je pokolenie, oj, aké vy­soké sú jeho oči, a jeho riasy sú po­vznesené!
14 Je pokolenie, ktorého zuby sú jako meče a jeho črenové zuby jako nože, aby zožieralo chudob­ných zo zeme a bied­nych zpomedzi ľudí.
Tri, až štyri podivné veci.15 Pijavica má dve dcéry, k­toré hovoria: Daj, daj! Tieto tri veci sa ne­na­sýtia, štyri, k­toré nepovedia: Do­sť:
16 pek­lo a život ne­plod­nej; zem sa ne­na­sýti vody, a oheň ne­povie: Do­sť.
17 Oko, k­toré sa vy­smieva ot­covi a po­hŕda po­slušnosťou mat­ky, vy­kľujú po­toční hav­rani, a zožerú ho or­líčatá.
18 Tieto tri veci sú ne­vys­ti­hnuteľné pre mňa a štyri, ktorých ne­znám:
19 ces­ty orla v po­vet­rí, ces­ty hada na skale, ces­ty lode pro­stred mora a ces­ty muža pri pan­ne.
20 Taká je ces­ta cudzoložnej ženy: jie a utrie svoje ús­ta a po­vie: Ne­páchala som ne­právos­ti.
21 Pod tromi vec­mi sa trasie zem a pod štyr­mi, k­torých nemôže uniesť:
22 pod sluhom, keď kraľuje, a pod bláznom, keď sa na­sýti chleba,
23 pod nenávidenou ženou, keď sa vy­dá, a pod dievkou, keď dedične zauj­me mies­to svojej panej.
24 Štyri veci ináče malými na zemi, ale sú nad­mier múd­re:
25 mrav­ci, ľud nie sil­ný, ktorí však v lete pri­pravujú svoj po­krm;
26 králici, ľud nie moc­ný, ktorí však staväjú svoj dom v skale;
27 kobyl­ky ne­majú kráľa; avšak vy­chádzajú po čatách všet­ky;
28 pavúk pracuje rukami a býva na palácoch kráľových.
29 Toto troje stat­ne vy­kračuje a št­voro chodí str­mo:
30 lev, hr­dina medzi zvieratami, ktorý ne­us­túpi pred ničím;
31 pre­pásaný na bed­rách kôň alebo kozol a kráľ, s ktorým k­ráča voj.
32 Ak si sa do­pus­til bláz­nov­stva po­vyšujúc sa a jest­li si mys­lel na zlé, ruku na ús­ta,
33 lebo tlak na smotanu vy­vodí mas­lo, a tlak na nos vy­vodí krv, a tlak do hnevu vy­vodí svár.

RoháčekPríslovia30