RoháčekPríslovia27

Príslovia

1 Nech­lúb sa zaj­trajším dňom, lebo ne­vieš, čo ešte splodí deň.
2 Nech ťa chváli iný, a nie tvoje ús­ta, cudzí, a nie tvoje rty.
3 Tiaž kameňa a váha pies­ku je veľká; ale hnev bláz­na je ťažší nad to oboje.
4 Ukrut­ná vec je prch­livosť, a po­vodňou je hnev; ale kto ob­stojí pred závisťou?
5 Lepšie je zjav­né kar­hanie ako skrytá lás­ka.
6 Ver­né sú rany od toho, kto miluje; ale hromad­né sú boz­ky toho, kto nenávidí.
7 Sýta duša po­hr­d­ne aj medom; ale lačnej duši je každá hor­kosť slad­kou.
8 Jako vták, ktorý vy­letí zo svoj­ho hniez­da, tak i človek, ktorý vy­letí zo svoj­ho mies­ta.
9 Masť a kadivo ob­veseľuje srd­ce, tak i sladkosť niečieho priateľa, pochádzajúca z rady duše.
10 Svoj­ho priateľa a priateľa svoj­ho otca ne­opus­ti, ale nevchádzaj do domu svoj­ho brata v deň svoj­ho nešťas­tia; lepší je blíz­ky súsed ako ďaleký brat.
11 Buď múd­ry, môj synu, a ob­veseľuj moje srd­ce, aby som mal čo od­povedať tomu, kto ma po­tupuje.
12 Opatr­ný vidiac zlé skryje sa; hlupáci prej­dúc zamiešajú sa a pykajú.
13 Vez­mi jeho rúcho, lebo sa za­ručil za cudzieho a za cudzozem­ku, vez­mi jeho záloh.
14 Tomu, kto veľkým hlasom dob­rorečí svoj­mu priateľovi vstanúc skoro za rána, počíta sa to za zlorečenie.
15 Ustavičné kvap­kanie v deň prívalu a svár­livá žena sú si rov­né.
16 Ten, kto by ju chcel ukryť, ukrýva vietor, a olej sa vy­skyt­ne jeho pravici.
17 Železo sa os­trí železom, a človek os­trí tvár svoj­ho blížneho.
18 Ten, kto stráži fík, bude jesť jeho ovocie, a ten, kto os­tríha svoj­ho pána, bude ctený.
19 Jako voda ukáže tvári tvár, tak srd­ce človeka človekovi.
20 Pek­lo a za­hynutie sa ne­na­sýtia, a tak sa ne­na­sýtia ani oči človeka.
21 Pan­vica strieb­ru a pec zlatu, a človek sa po­zná podľa svojej chvály.
22 Keby si bláz­na utĺkol v mažiari tĺkom medzi krúpami, ne­uh­ne od neho jeho bláz­nov­stvo.
23 Znaj dob­re stav svoj­ho d­rob­ného stáda a obráť svoj po­zor na čriedy dobyt­ka.
24 Lebo hoj­nosť ne­tr­vá na veky, alebo či azda ­tr­vá koruna z po­kolenia na po­kolenie?
25 Keď sa od­prace seno, ukáže sa svieža otava, a spracú sa aj byliny vr­chov.
26 Baran­ce sú na tvoj odev, a plácou poľa sú koz­li.
27 A do­statok mlieka od kôz je na tvoj po­krm, na po­krm tvoj­ho domu, a je životom tvojim diev­kam.

RoháčekPríslovia27