RoháčekPríslovia3

Príslovia

Napomína bázni Božej a nespoliehať sa na svoju múdrosť.1 Môj synu, nezabud­ni môj­ho na­učenia, a tvoje srd­ce nech po­zoruje na moje pri­kázania,
2 lebo ti pri­dajú dl­hos­ti dní a rokov života i po­koja.
3 Nech ťa ne­opus­tia milo­sr­den­stvo a prav­da; pri­viaž si ich na svoje hrd­lo; na­píš si ich na tabuľu svoj­ho srd­ca,
4 a tak naj­di milosť a výbor­ný roz­um v očiach Boha i ľudí.
5 Nadej sa na Hos­podina celým svojím srd­com a ne­spoliehaj sa na svoju roz­um­nosť.
6 Po­znávaj ho na všet­kých svojich ces­tách, a on bude urov­návať tvoje stez­ky.
7 Nebuď múd­rym vo svojich vlast­ných očiach; boj sa Hos­podina a od­stúp od zlého.
8 To bude zdravím tvoj­mu životu a roz­vlažením tvojim kos­tiam.
9 Cti Hos­podina zo svoj­ho majet­ku a z pr­votiny všet­kých svojich úrod.
10 A tak sa na­pl­nia tvoje stodoly hoj­nosťou, a tvoje preše budú oplývať šťavou z hroz­na.
11 Môj synu, ne­opo­vr­huj kázňou Hos­podinovou a nech sa ti ne­protiví jeho káranie.
12 Lebo toho, koho miluje Hos­podin, kar­há, a to jako otec syna, k­torého má rád.
Múdrosť nad zlato; v nej leží život, sláva a bezpečnosť.13 Blaho­slavený človek, k­torý našiel múd­rosť, a človek, ktorý nadobudol umnos­ti.
14 Lebo jej zisk je lepší ako zisk strieb­ra a jej dôchodok lepší ako výbor­né zlato.
15 Je drahšia než koraly, a ne­vyrov­najú sa jej ani všet­ky tvoje najžiadúc­nejšie veci.
16 Dl­hosť dní leží v jej pravici, v jej ľavici bohat­stvo a sláva.
17 Jej ces­ty sú utešené ces­ty, a všet­ky jej chod­níky sú samý pokoj.
18 Stromom života je tým, ktorí ju uchopia, a tí, ktorí sa jej držia, blahoslavení.
19 Hos­podin múd­rosťou založil zem; umnosťou pev­ne po­stavil nebesia.
20 Jeho známosťou pre­puk­ly priepas­ti, a ob­laky kropia rosou.
21 Môj synu, nech ne­odídu tie veci zpred tvojich očí; os­tríhaj to, čo pro­spieva, a dômysel­nosť.
22 A bude to životom tvojej duši a pôvab­nou milotou tvoj­mu hrd­lu.
23 Vtedy poj­deš bez­pečne svojou ces­tou a nenarazíš svojou nohou.
24 Keď ľah­neš, nebudeš sa strachovať, ale budeš ležať a odpočívať, a tvoj sen bude slad­ký.
25 Neboj sa náh­leho strachu ani búr­ky bez­božníkov, keď prij­de.
26 Lebo Hos­podin bude tvojou dôverou a bude os­tríhať tvoju nohu, aby sa nelapila.
Napomína šľachetnosti. Hospodin dobrý na dobrých a prísny na zlých.27 Nezad­ržíš dob­ro­denia tým, ktorým pat­rí, keď je to v moci tvojej ruky vy­konať to.
28 Ne­povieš svoj­mu blížnemu: Iď a vráť sa potom, a dám zaj­tra, keď to máš u seba!
29 Ne­vymys­líš zlého na svoj­ho blížneho, kým on v dôvere býva ubez­pečený u teba.
30 Ne­vaď sa s človekom bez príčiny, ak ti ne­učinil zlého.
31 Nezáviď ukrut­nému človekovi ani si ne­zvoľ ni­ktorej jeho ces­ty.
32 Lebo ohav­nosťou je Hos­podinovi pre­vrátenec, ale jeho taj­ná rada s úp­rim­nými.
33 Zlorečen­stvo Hos­podinovo je v dome bez­božného, ale príbyt­ku spraved­livých žeh­ná.
34 Po­smievačom sa po­smieva a po­kor­ným dáva milosť.
35 Múd­ri zdedia slávu, ale bláz­ni si od­nášajú han­bu.

RoháčekPríslovia3