RoháčekPríslovia23

Príslovia

1 Keď sad­neš jesť s panov­níkom, dob­re po­zoruj toho, koho máš pred sebou,
2 a prilož si nôž na svoj hr­tan, ak si pažravý.
3 Nežiadaj jeho lakôt, lebo je to klam­livý po­krm.
4 Ne­us­távaj sa o to, aby si zbohat­nul; od takej svojej roz­um­nos­ti upusť.
5 Či by si dal zaletieť svojim očiam naň, na bohatstvo, ktorého čo ne­vidieť neni? Lebo je is­té, že si spravilo krýd­la jako k­rýd­la orla, a odletuje k nebesiam.
6 Nejedz chleba závist­ného človeka ani nežiadaj jeho lakôt.
7 Lebo jako smýšľa vo svojej duši, taký je; po­vie ti: Jedz a pi; ale jeho srd­ce nie je s tebou.
8 Svoj kúsok, k­torý si zjedol, vy­vrátiš a zmaríš svoje pek­né slová.
9 Nehovor pred bláz­nom, lebo po­hŕd­ne roz­um­nosťou tvojich rečí.
10 Ne­prenášaj dáv­nej medze a ne­vchádzaj na pole sirôt.
11 Lebo ich vy­kupiteľ je moc­ný; on bude riešiť ich pravotu s tebou.
12 Za­veď svoje srd­ce ku káz­ni a svoje uši ob­ráť k rečiam známos­ti!
13 Ne­unímaj káz­ne od chlap­ca; keď ho vy­šľaháš prútom, nezom­rie;
14 ty ho vy­šľaháš prútom a jeho dušu vy­trh­neš z pek­la.
15 Môj synu, ak bude tvoje srd­ce múd­re, i moje srd­ce sa bude radovať.
16 A moje ľad­viny budú plesať, keď budú tvoje rty hovoriť veci, k­toré sú pravé.
17 Nech nezávidí tvoje srd­ce hriešnikom; ale radšej choď v báz­ni Hos­podinovej celý deň.
18 Lebo ak je v budúcnosti nejaká odmena, tvoje očakávanie nebude vy­ťaté.
19 Počuj, ty, môj synu, a buď múd­ry a uprav svoje srd­ce rov­no ces­tou.
20 Nebuď medzi pijan­mi vína ani medzi žráčmi mäsa;
21 lebo pijan a žráč schudob­neje, a driemota ob­lieka v handry.
22 Po­slúchaj svoj­ho ot­ca, toho, ktorý ťa splodil, a ne­pohŕd­ni, keď sa zo­starie, svojou mat­kou.
23 Kúp si prav­du a ne­predaj jej, múd­rosť, kázeň a roz­um­nosť.
24 Radosťou plesá otec spraved­livého, a ten, kto splodil múd­reho, raduje sa mu.
25 Nech sa raduje tvoj otec i tvoja mať, a nech plesá tá, ktorá ťa porodila.
26 Daj mi, môj synu, svoje srd­ce, a tvoje oči nech pil­ne po­zorujú moje ces­ty.
27 Lebo smil­nica je hl­bokou jamou a úz­kym hrd­lom stud­nice cudzozem­ka.
28 Áno, ú­kladí jako záker­ník a rozm­nožuje medzi ľuďmi tých, ktorí robia ne­ver­ne.
Pijani.29 Komu beda, komu jaj, komu zvady, komu žaloba, komu rany dar­mo, komu rudá zamhlenosť očí?
30 Tým, ktorí sa dlho zdržujú pri víne, tým, ktorí vchádzajú, aby vy­hľadali miešané víno.
31 Nehľaď na víno, že rud­ne, že vy­dáva v po­háre svoju far­bu a lesk, že sa hlad­ko kĺže dolu hrdlom.
32 Na­po­sledy poštípe jako had a bod­ne jako bazilišek.
33 Tvoje oči budú hľadieť na cudzie ženy, a tvoje srd­ce bude hovoriť pre­vrátené veci.
34 A budeš ako ten, ktorý ležiac spí prostred mora, a jako ten, ktorý spí hore na vr­chu stožiara.
35 Povieš: Na­bili ma, a nebolelo ma; na­tĺk­li ma, a necítil som. Keď sa pre­budím, urobím znova, poj­dem to zase hľadať.

RoháčekPríslovia23