RoháčekPríslovia9

Príslovia

Múdrosť Božia volá na hody a dáva naučenia.1 Múd­rosť si vystavila svoj dom; utesala svojich stĺpov sedem;
2 po­bila svoj dobytok; po­miešala svoje víno, ba pri­pravila i svoj stôl;
3 roz­pos­lala svoje devy a volá na naj­vyšších mies­tach výšin mes­ta:
4 Ten, kto je hlúpy, nech sa uchýli sem! A tomu, kto je bez roz­umu, hovorí:
5 Poďte, jedz­te z môj­ho chleba a pite z vína, k­torého som na­miešala.
6 Zanechaj­te hlúposť a žite a kráčaj­te ces­tou roz­um­nos­ti.
7 Ten, kto učiac tresce po­smievača, od­náša si han­bu, a tomu, kto do­hovára bez­božnému, to bude škvrnou.
8 Nekar­haj po­smievača, aby ťa ne­vzal v nenávisť; do­hováraj múd­remu, a bude ťa milovať.
9 Daj poučenia múdremu, a bude ešte múd­rejší; daj po­znať spraved­livému, a pri­berie na­učenia.
10 Počiat­kom múd­ros­ti je bázeň Hos­podinova, a známosť Najs­vätejšieho je roz­um­nosťou.
11 Lebo mnou, hovorí múdrosť, sa rozm­nožia tvoje dni, a pri­dajú ti rokov života.
12 Ak budeš múd­ry, budeš sebe múd­ry, ale ak budeš po­smievač, sám ponesieš.
Bláznivá žena, zvádza; hlupák poslúchne.13 Bláz­nivá žena je štebot­ná, spros­tá a ne­vie ničoho.
14 Ale sedí pri dveriach svoj­ho domu na stol­ci, na vysokých mies­tach mes­ta,
15 aby volala na tých, ktorí idú po­mimo ces­tou, ktorí idú priamo svojimi stez­kami, a hovorí:
16 Kto je hlúpy, nech sa uchýli sem! A tomu, kto je bez roz­umu, hovorí:
17 Ukrad­nutá voda je slad­ká a po­kút­ny chlieb je chut­ný.
18 A h­lupák nevie, že sú tam mŕt­vi a v hl­binách pek­la tí, ktorých po­zvala.

RoháčekPríslovia9