RoháčekPríslovia22

Príslovia

1 Dob­ré meno je viacej hod­no ako veľké bohat­stvo, a priazeň nad strieb­ro a zlato.
2 Bohatý a chudob­ný sa stretávajú; ten, ktorý ich všet­kých učinil, je Hos­podin.
3 Opatr­ný, keď vidí zlé, skryje sa; ale hlupáci prej­dú a pykajú.
4 Od­platou po­kory a bázne Hos­podinovej je bohat­stvo, sláva a život.
5 Tŕnie a smečky sú na ces­te pre­vráten­ca; ten, kto os­tríha svoju dušu, vzdiali sa od nich.
6 Vy­učuj mláden­ca podľa spôsobu jeho ces­ty; potom aj keď sa zo­starie, ne­uchýli sa od nej.
7 Bohatý panuje nad chudob­nými, a ten, kto si vy­požičiava, je sluhom tomu, kto mu požičiava.
8 Ten, kto roz­sieva ne­právosť, bude žať zkazu, a prút jeho prch­livos­ti bude mať koniec.
9 Človek dob­rotivého oka bude požeh­naný, lebo dáva zo svoj­ho chleba chudob­nému.
10 Zažeň po­smievača, a vy­j­de s ním aj zvada, a pre­stane spor i han­ba.
11 Kto miluje čis­totu srd­ca a dbá na ľúbeznosť svojich rtov, toho priateľom je kráľ.
12 Oči Hos­podinove strážia známosť; ale pre­vracia reči toho, kto robí ne­ver­ne.
13 Leňoch hovorí: Lev je von­ku, budem za­bitý pro­stred niek­torej z ulíc.
14 Ús­ta cudzích žien sú hlbokou jamou; na koho sa veľmi hnevá Hos­podin, ten ta pad­ne.
15 Bláz­nov­stvo je pri­viazané na srd­ci chlap­ca; prút káz­ne ho vzdiali od neho.
16 Ten, kto utis­kuje chudob­ného, aby rozm­nožil svoje, a ten, kto dáva bohatému, robí to iba na nedos­tatok.
17 Na­kloň svoje ucho a počuj slová múd­rych a na­stav svoje srd­ce mojej známos­ti.
18 Lebo to bude krás­ne a príjemné, keď ich budeš os­tríhať vo svojom vnút­ri, keď budú pev­ne stáť spolu na tvojich rtoch.
19 Aby bola tvoja nádej v Hos­podinovi, oznamujem ti to dnes, tebe.
20 Či som ti ne­na­písal znamenitých vecí čo do rád a známos­ti?
21 Aby som ti oznámil is­totu prav­divých rečí, aby si od­poveďou doniesol zpät slová prav­dy tým, ktorí by ťa po­slali.
22 Nez­dieraj chudob­ného pre­to, že je chudob­ný, ani ned­rť bied­neho v bráne.
23 Lebo Hos­podin bude riešiť ich pravotu a vy­drie dušu tým, ktorí im vy­dierajú.
24 Ne­priateľ sa s hnevivým človekom ani ne­ob­cuj s prch­livým mužom,
25 aby si sa nenau­čil jeho ces­tám a ne­vzal tak osídla svojej duši.
26 Nebuď medzi tými, ktorí sa za­ručujú, medzi tými, ktorí ručia za dl­hy.
27 Ak ne­máš čím zaplatiť, prečo má niek­to vziať tvoju ložu zpod teba?
28 Ne­prenášaj dáv­nej medze, ktorú spravili tvoji ot­covia.
29 Vidíš muža, zbeh­lého v jeho práci? Po­staví sa pred kráľmi; ne­po­staví sa pred ne­patr­nými.

RoháčekPríslovia22