EkumenickýJób16

Jób

Piata reč Jóba1 Nato Jób od­povedal tak­to: 2 Veľa takého som už počul, všet­ci ste len takí sužujúci tešitelia. 3 Či už bude koniec rečiam do vet­ra, alebo čo ťa dráždi, že sa ozývaš? 4 Aj ja by som vedel hovoriť ako vy, keby ste boli na mojom mies­te, hromadiť slová proti vám a po­kyvovať nad vami hlavou. 5 Po­silňoval by som vás ús­tami a už po­hyb mojich perí by vám uľavil. 6 Ak pre­hovorím, moja bolesť ne­poľaví, ak pre­stanem, čoho sa tým zbavím? 7 Veď práve teraz ma cel­kom vy­čer­pal. Vy­hubil si celé moje spoločen­stvo. 8 Sc­hmatol si ma, stal si sa sved­kom, ktorý sa po­stavil proti mne, moja bieda na mňa žaluje. 9 Jeho hnev ma roz­tr­hal, nenávidel ma a šk­rípal na mňa zubami. Môj ne­priateľ za­os­truje na mňa oči. 10 Naširoko rozt­vorili proti mne ús­ta, haneb­ne ma vy­fac­kali, všet­ci do jed­ného sa proti mne spolčujú. 11 Boh ma vy­dáva na­pos­pas zločin­covi, do rúk bez­božníkov ma odo­vzdáva. 12 Bol som v bezpečí, ale mnou za­triasol, chytil ma za šiju a rozt­ries­kal, po­stavil si ma ako terč, 13 ob­kľučujú ma jeho luko­strel­ci, krája moje ob­ličky a ne­má zľutovanie, na zem vy­lieva moju žlč. 14 Za­sadzuje mi úder za úderom, rúti sa proti mne ako bohatier. 15 Na kožu som si ušil vrecovinu, svoj roh som za­boril do prachu. 16 Tvár mi sčer­venela od plaču a na viečkach mám tieň smr­ti, 17 hoci v mojich dlaniach niet násilia a moja mod­lit­ba je čis­tá. 18 Zem, ne­prik­ry moju krv, nech pre môj nárek niet ú­krytu. 19 Veď aj teraz — môj svedok je v nebesiach, ten, čo sa za mňa pri­hovára, je na výsos­tiach. 20 Priatelia sa mi vy­smievajú, ale moje oko roní slzy pred Bohom, 21 aby roz­hodol medzi mužom a Bohom, medzi človekom a jeho blížnymi. 22 Veď prej­de len nie­koľko rokov a vy­dám sa na ces­tu, z ktorej sa ne­vrátim.

EkumenickýJób16

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček