EkumenickýJób18

Jób

Druhá reč Bildada1 Nato Bil­dad zo Šúachu od­povedal tak­to: 2 Do­kedy budete loviť slová? Najprv sa po­chop­me, až po­tom sa rozp­rávaj­me! 3 Prečo nás po­važujete za dobytok? Prečo sme podľa vás hlupáci? 4 Ty, čo sa vlast­ným hnevom ničíš, či pre teba má spust­núť zem a bralo sa po­hnúť z miesta? 5 Bez­božníkom pred­sa vy­has­ne svet­lo a plameň ich ohňa ne­vydá žiaru. 6 Svet­lo slab­ne v jeho stane a kahanec nad ním vy­has­ne. 7 Jeho ráz­ne kroky sa skrátia a jeho vlast­né plány ho od­stavia. 8 Pre­tože vlast­né nohy ho ženú do siete a chodí nad pas­cou. 9 Za pätu sa chytí do osídel, zmoc­ní sa ho na­stražená slučka. 10 V zemi je mu skrytý po­v­raz a na chod­níku klepec. 11 Zôkol-vôkol ho ľakajú hrôzy, stíhajú ho na každom kroku. 12 Nech sa cel­kom vy­silí a nech mu bieda stojí po boku. 13 Nech si pojedá vlast­nú kožu, jeho údy nech požiera pr­vorodený syn smr­ti. 14 Vy­trh­nú ho z bezpečia jeho stanu a poženú ku kráľovi hrôz. 15 Jeho stan bude obývaný bez neho, na jeho príbytok sa vy­sype síra. 16 Zdola mu schnú korene, na­vrchu väd­nú vet­vy. 17 Jeho pamiat­ka na zemi vy­hynula, jeho meno je široko-ďaleko ne­známe. 18 Vy­hodia ho zo svet­la do tmy, vy­ženú ho zo sveta. 19 Nebude mať po­tom­stvo ani plod vo svojom ľude, ani ni­koho, kto by ho prežil v jeho príbyt­koch. 20 Deň jeho nešťas­tia predesí ľudí na západe a na východe sa ich zmoc­ní triaška. 21 Na­ozaj to tak­to býva s príbytkami ne­spravod­livých a s miestom toho, kto ne­poz­ná Boha.

EkumenickýJób18

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček