EkumenickýJób37

Jób

1 Zais­te sa mi pri tom trasie srd­ce, zo svoj­ho mies­ta ide vy­skočiť. 2 Dob­re počúvaj­te burácanie jeho hlasu, dunenie, ktoré vy­chádza z jeho úst. 3 Pod celé nebo ho vy­pus­tí, jeho svet­lo sa do­stane do všet­kých kútov zeme. 4 Po­tom jeho zvuk za­rachotí, vznešeným hlasom za­hr­mí hrom, bles­kom neb­ráni, keď počuť jeho hlas. 5 Boží hlas záhad­ne hr­mí, koná veľké veci, ale my ich ne­poz­náme. 6 Snehu hovorí: Padaj na zem. Dážď i lejak do­kazujú jeho moc. 7 Na ruku každého človeka dáva pečať, aby všet­ci ľudia jeho dielo po­znali. 8 Zver zalieza do br­lohu, vo svojich norách pre­býva. 9 Z komnaty vy­chádza vích­rica, so sever­nými vet­rami pri­chádza chlad. 10 Božím dychom vzniká ľad a vod­ná hladina za­mŕza. 11 Vlahou obťažkáva ob­lak a mrak rozp­tyľuje bles­ky. 12 Ten­to kolobeh sa ustavične opakuje podľa jeho príkazov, aby sa spl­nilo všet­ko, čo im na po­vr­chu celej zeme pri­kazuje. 13 Zo­siela to buď ako trest alebo na pros­pech jeho zeme, či ako prejav milo­sr­den­stva. 14 Toto počúvaj, Jób, po­stoj a uvažuj o Božích divoch! 15 Vari vieš, ako im Boh dáva príkazy, že jeho ob­lak vy­dáva svet­lo? 16 Vari vieš, ako sa vznášajú ob­laky, úžas­né diela toho, ktorý je do­konalý v poznaní, 17 ktorého šat sa rozoh­reje, keď sa zem vet­rom z juhu upokojí? 18 Môžeš ako on rozťahovať ob­laky pev­né ako liate zrkad­lo? 19 Daj nám po­znať, čo mu máme po­vedať, pre tmu sa ne­vieme pri­praviť. 20 Azda mu nie­kto po­vie: Chcem hovoriť! ? Vari po­vedal, že chce byť po­hl­tený? 21 Teraz však ne­vid­no svet­lo, ono za­svieti medzi mrak­mi, keď za­veje vietor a prečis­tí ich. 22 Zo severu pri­chádza zlatis­tá nád­hera, okolo Boha je hrozivá veleba. 23 Všemohúceho nenachádzame, veľká je jeho moc; právom a veľkosťou svojej spravod­livos­ti ne­ub­ližuje. 24 Pre­to sa ho ľudia boja, na ni­koho, kto je múd­ry vo vlast­ných očiach, neberie ohľad.

EkumenickýJób37

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček