EkumenickýJób33

Jób

1 Ty však, Jób, vy­počuj si moje slová a na­stav sluch všet­kým mojim výrokom. 2 Po­zri, ot­voril som ús­ta a jazyk v mojich ús­tach hovorí. 3 Moje slová sú z priameho srd­ca, moje pery vy­jad­ria jas­né po­znanie. 4 Duch Boží ma utvoril a dych Všemohúceho mi dáva život. 5 Od­povedz mi, ak môžeš, pri­prav sa a po­stav sa predo mňa! 6 Po­zri sa, i ja som pred Bohom taký ako ty, aj ja som stvár­nený z hliny. 7 Ne­musíš mať zo mňa hrôzu a môj ná­tlak na teba nedoľah­ne. 8 Is­teže som počul, čo si po­vedal, hlas tvojich slov ku mne ne­pres­taj­ne dolieha: 9 Som čis­tý a bez hriechu, som ne­vin­ný a niet vo mne ne­právos­ti. 10 Na­chádza proti mne zámien­ky, po­kladá ma za svoj­ho ne­priateľa. 11 Nohy mi za­tvára do klady, stráži všet­ky moje chod­níky. 12 Po­zri sa, od­poviem ti, v tomto ne­máš prav­du, pre­tože Boh je väčší než človek. 13 Prečo s ním vedieš spor, keď nijakým slovom ne­od­povedá? 14 Veď Boh pre­hovorí raz i druhý raz, ale ty to ne­spozoruješ. 15 Vo sne, v nočnom videní, keď na ľudí pri­chádza hl­boký spánok, v driemotách na lôžku, 16 vtedy ľuďom ot­vára ucho a spečaťuje v nich svoje varovania, 17 aby od­vrátil človeka od toho, čo koná, a uchránil muža od po­výšenos­ti, 18 aby za­držal jeho dušu nad jamou a jeho život pred smr­tiacou strelou. 19 Kar­haný je bolesťou na lôžku a ustavičným pálením v kostiach, 20 takže pociťuje od­por k chlebu a hrd­lo od­mieta aj po­chúťky. 21 Jeho telo sa navidomoči stráca a vy­stupujú mu kos­ti, ktoré inak ne­vid­no. 22 Jeho duša sa pri­bližuje k jame a jeho život k poslom smr­ti. 23 Ak je pri ňom an­jel, jeden z tisíca, ktorý oznamuje človeku, čo je pre neho správ­ne, 24 Boh sa nad ním zmiluje a po­vie: Vy­kúp ho, nech nezos­túpi do hrobu, našiel som výkup­né. 25 Jeho telo bude sviežejšie ako v detstve a do dní svojej mlados­ti sa na­vráti. 26 Mod­liť sa bude k Bohu a on sa k nemu skloní, s plesaním uzrie jeho tvár a on vráti človeku jeho spravod­livosť. 27 Spievať bude pred ľuďmi a po­vie: Zhrešil som a pre­krútil, čo je správ­ne, no on mi to ne­od­platil. 28 Vy­kúpil moju dušu, ne­musí ísť do hrobu, môj život uvidí svet­lo. 29 Nuž toto všet­ko robí Boh s človekom dvak­rát, ba aj trik­rát, 30 aby jeho dušu uchránil od hrobu, aby ho osvietilo svet­lo života. 31 Dávaj po­zor, Jób, počúvaj ma! Mlč a ja budem hovoriť! 32 Ak máš čo po­vedať, od­povedz mi! Hovor, veď by som bol rád, keby si mal prav­du! 33 Ak ne­máš čo po­vedať, počúvaj ma! Mlč a na­učím ťa múd­ros­ti!

EkumenickýJób33

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček