EkumenickýJób28

Jób

Pieseň o múdrosti1 Jes­tvuje nálezis­ko strieb­ra a mies­to, kde sa prečisťuje zlato. 2 Železo sa ťaží zo zeme a meď sa taví z rudy. 3 Pre­konáva tmu a v najvzdialenejších mies­tach vy­hľadáva kamene ukryté v temnote. 4 Šach­tu hĺbia ďaleko od obývaných miest, za­bud­nutí bez pôdy pod nohami visia a hoj­dajú sa ďaleko od ľudí. 5 Zem, z ktorej inak po­chádza chlieb, je v hĺbke spus­tošená akoby ohňom. 6 Jej skaly sú ložis­kom zafírov a sú tam zrn­ká zlata. 7 Chod­ník ta ani dravec ne­poz­ná a oko jas­traba ta nedovidí. 8 Pyšné šel­my po ňom nešliapali ani lev sa po ňom ne­prechádzal. 9 Človek siahol rukou po tvrdom kameni a od zá­kladov vy­vracia vr­chy, 10 do skál vy­tesal chod­by a tak jeho oko uvidelo všet­ko, čo je drahocen­né. 11 Za­medzil pre­sakovanie riek a to, čo je skryté, vy­niesol na svet­lo. 12 No múd­rosť — kde ju možno náj­sť? Síd­lo roz­um­nos­ti — kde sa na­chádza? 13 Človek ne­poz­ná jej cenu a v krajine živých sa nenachádza. 14 Pra­hl­bina hovorí: Vo mne sa nenachádza. More hovorí: U mňa jej niet. 15 Nedá sa za­platiť rýdzim zlatom a strieb­ro ne­vyváži jej cenu. 16 Nedá sa vy­meniť ani za zlato z Ofíru, ani za drahocen­ný ónyx alebo zafír. 17 Nedá sa porov­nať so zlatom ani s drahým sk­lom, ani vy­meniť za pred­mety zo zlata. 18 Korále a krištáľ sa ani ne­spomenú, cena múd­ros­ti je nad per­ly. 19 Nedá sa porov­nať s topásom z Núbie ani čis­tým zlatom vy­vážiť. 20 No a táto múd­rosť — od­kiaľ pri­chádza? A síd­lo roz­um­nos­ti — kde sa na­chádza? 21 Pred očami všet­kých živých je za­halená, skrytá aj pred vtác­tvom nebies. 22 Abad­don a sm­rť po­vedali: Len správa o nej sa nám do­stala do uší. 23 Boh však roz­umie jej ces­te a on vie, kde ju možno náj­sť. 24 Veď on až do končín zeme do­vidí, po­zoruje všet­ko pod nebom. 25 Keď určil vet­ru jeho váhu a mier­kou vody od­meral, 26 keď dažďu stanovil poriadok a bles­ku s hromom určil ces­tu, 27 už vtedy ju videl a o nej rozp­rával, pev­ne ju ustanovil a pre­skúmal. 28 Človeku po­tom po­vedal: Po­zri, bázeň pred Pánom, to je múd­rosť, a vy­stríhať sa zlého — to je roz­um­nosť.

EkumenickýJób28

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček