EkumenickýJób2

Jób

Druhá skúška Jóba1 Jed­ného dňa, keď Boží synovia pred­stúpili pred Hos­podina, prišiel medzi nich aj satan, aby sa ukázal Hos­podinovi. 2 Hos­podin sa pýta satana: Od­kiaľ pri­chádzaš? Satan hovorí: Z potuliek a pre­chádzok po zemi. 3 Vtedy Hos­podin po­vedal satanovi: Dob­re si si všimol môj­ho služob­níka Jóba? Veď na zemi niet ni­koho ako on, kto by bol taký do­konalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. Ešte stále sa drží svojej do­konalos­ti, hoci si ma proti nemu na­hovoril, aby som ho bez príčiny ničil. 4 Satan od­povedal Hos­podinovi: Kožu za kožu a všet­ko, čo človek má, dá za svoj život. 5 Veď len polož naňho svoju ruku a dot­kni sa jeho samého, jeho tela, či sa ti nebude do očí rúhať!? 6 Hos­podin od­povedal satanovi: Nech je teda v tvojich rukách, len ušet­ri jeho život. 7 Po­tom satan od­išiel spred Hos­podina a ranil Jóba boľavými vred­mi od hlavy po päty. 8 Vzal si teda črep, aby sa ním šk­rabal, a pri­tom sedel v popole. 9 Manžel­ka mu po­vedala: Čo sa ešte stále pri­dŕžaš svojej do­konalos­ti? Rúhaj sa Bohu a zo­mri! 10 Jób jej od­povedal: Rozp­rávaš ako nejaká bláz­nivá žena. Či len dob­ré budeme prijímať od Boha a zlé nie? Keď sa toto všet­ko dialo, Jób ús­tami ne­zhrešil. Traja priatelia u Jóba11 Keď sa traja Jóbovi priatelia do­počuli o všetkom nešťas­tí, ktoré ho pos­tih­lo, každý z nich sa vy­dal na ces­tu. Elífaz z Témanu, Bil­dad zo Šúachu a Cófar z Naamy sa stret­li, aby mu išli prejaviť sús­trasť a po­tešili ho. 12 Keď ho za­zreli z diaľky, ani ho ne­spoz­nali. Vtedy na­hlas za­plakali, všet­ci si roz­trh­li šaty a vy­hadzovali prach, aby im padal na hlavu. 13 Nato si sad­li k nemu na zem a bez slova sedeli sedem dní a sedem nocí, pre­tože videli to veľké trápenie.

EkumenickýJób2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček