EkumenickýJób32

Jób

Prvá Elíhuova reč1 Vtedy títo traja muži pre­stali hovoriť s Jóbom, pre­tože sa po­važoval za spravod­livého. 2 Nato vzplanul hnevom Elíhu z Búzu, Barachelov syn z Rámovho rodu. Vzplanul hnevom proti Jóbovi, pre­tože sa robil spravod­livejším ako Boh. 3 Jeho hnev vzplanul aj proti jeho trom priateľom, pre­tože nenašli od­poveď a Jóba od­sudzovali ako bez­božníka. 4 Elíhu so svojou rečou k Jóbovi čakal, pre­tože os­tat­ní boli vekom starší ako on. 5 Elíhu videl, že títo traja ne­majú nijakú od­poveď, pre­to vzplanul hnevom. 6 Elíhu z Búzu, Barachelov syn pre­hovoril teda tak­to: Som mladý a vy ste už vo veku, pre­to som sa obával pred­ložiť vám svoju mien­ku. 7 Po­vedal som si: Nech pre­hovorí vek a množs­tvo rokov nech učí múd­ros­ti. 8 No je to duch v človeku a dych Všemohúceho, ktorý ľudí učí roz­um­nos­ti. 9 Dl­hovekí nie sú vždy múd­ri a starší nie vždy roz­umejú tomu, čo je správ­ne. 10 Pre­to vravím: Vy­počuj ma, nech i ja pred­ložím svoju mien­ku! 11 Čakal som na vaše slová, na váš dô­vtip som sluch na­stavil. Kým vy ste hľadali slová, 12 po­zor­ne som vás sledoval, ale nenašiel sa taký, čo by Jóba usvedčil, ani niet medzi vami takého, kto by mu od­povedal. 13 Nehovor­te: Našli sme múd­rosť. Boh od­veje Jóba, nie človek! 14 Keďže svoje slová ne­na­mieril proti mne, ani ja mu nebudem vašimi slovami od­povedať. 15 Sú zmätení, už sa ne­ozývajú, nenachádzajú slov. 16 Mám čakať, keď pre­stali hovoriť, keď za­stali a už ne­od­povedajú? 17 Ponúk­nem aj ja svoju od­poveď, vy­jad­rím aj ja svoju mien­ku, 18 pre­tože som pl­ný slov, duch v mojom vnút­ri ma núti hovoriť. 19 Moje vnút­ro je ako uzat­vorené víno, ako nové vín­ne mechy, ktoré idú prask­núť. 20 Budem hovoriť a uľaví sa mi, svoje pery ot­vorím a budem od­povedať. 21 Ni­koho nebudem zvýhodňovať, ani ni­komu nebudem lichotiť, 22 lebo to ne­viem. Ak len trochu zalichotím, nech ma môj Stvoriteľ od­stráni!

EkumenickýJób32

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček