EkumenickýJób39

Jób

1 Po­znáš čas vrhu kozorožcov? Po­zoruješ pôrod­né boles­ti jeleníc? 2 Počítaš mesiace, kým donosia mladé a po­znáš čas ich vr­hu? 3 Schúlia sa, vrh­nú mladé, boles­ti sa zbavia. 4 Ich mláďatá moc­nejú, voľne ras­tú, od­beh­nú a viac sa k nim ne­vrátia. 5 Kto pus­til divého osla na slobodu a kto roz­viazal op­raty step­nému oslovi? 6 Za domov som mu určil step a za príbytok soľnú pláň. 7 Ruch mes­ta je mu na smiech, krik po­honiča ne­počúva, 8 na vr­choch sliedi po paši a vy­hľadáva každú zeleň. 9 Bude azda byvol ochot­ný slúžiť ti a strávi noc pri tvojich jas­liach? 10 Pri­viažeš byvola po­v­razom, aby oral a v dolinách za tebou bránil? 11 Vari sa spoľah­neš na neho, lebo má veľkú silu a ponecháš mu svoju prácu? 12 Veríš mu, že ti obilie pri­vezie a zhromaždí na holo­hum­nici? 13 Kríd­lo pšt­rosice si veselo trepoce, nie je to však peruť ani perie bociana, 14 lebo vaj­cia necháva na zemi a v prachu ich zo­hrieva, 15 za­búda, že ich noha môže rozšliap­nuť a poľná zver za­dláviť. 16 So svojimi mláďatami za­ob­chádza tvrdo, akoby jej ani ne­pat­rili, nebojí sa, že jej námaha vy­j­de naz­mar. 17 Pre­tože Boh jej dal za­bud­núť na múd­rosť a nedal jej účasť na roz­um­nos­ti. 18 No len čo sa zdvih­ne a vy­razí, koňovi s jazdcom sa vy­smeje. 19 Azda si ty dal silu koňovi a za­odel si jeho šiju hrivou? 20 Bude ti vari skákať ako kobyl­ka? Jeho prud­ké fŕkanie pôsobí strach. 21 Hrabe v údolí a teší sa, je pl­ný sily a vy­tiah­ne proti zbroji. 22 Vy­smieva sa strachu, nedá sa vy­ľakať, pred mečom ne­us­túpi. 23 Tulec, blýs­kavá kopija a šíp na ňom hr­kocú. 24 Hlučne a zúrivo sa ženie po zemi, ne­ob­stojí, keď za­znie zvuk poľnice. 25 Pri zvuku rohu zaer­dží a zďaleka vet­rí boj, po­krik veliteľov a voj­novú vravu. 26 Podľa tvoj­ho roz­umu to azda sokol vzlieta a smerom na juh rozp­res­tiera kríd­la? 27 To na tvoje slovo sa orol vy­soko vznáša a vy­soko si stavia hniez­do? 28 Na brale býva a hniez­di, na skal­ných výbežkoch má pev­nosť. 29 Po­travu od­tiaľ vy­hľadáva, jeho oči ďaleko do­vidia. 30 Jeho mláďatá vy­ciciavajú krv a tam, kde sú mŕt­voly, je aj on.

EkumenickýJób39

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček