EkumenickýJób12

Jób

Štvrtá reč Jóba1 Nato Jób od­povedal tak­to: 2 Vy ste na­ozaj ľudia, ako sa pat­rí, a s vami vy­mrie múd­rosť! 3 Aj ja mám toľko roz­umu ako vy, nie som od vás horší, veď komu to nie je jas­né? 4 Svoj­mu priateľovi som na po­smech. Ja, ktorý Boha vzývam, do­stal som od neho od­poveď, som spravod­livý a bez­úhon­ný, som na po­smech. 5 Myšlien­ky tých, čo sú v bezpečí, opo­vr­hujú nešťas­tím pri­praveným pre tých, ktorým sa trasú nohy. 6 Na po­koji sú stany ničiteľov, v bezpečí sú tí, čo roz­horčujú Boha, čo by chceli Boha mať v hrsti. 7 Však už len zvierat sa opýtaj a po­učia ťa, nebes­kého vtác­tva a poroz­práva ti, 8 alebo rast­lin­stva zeme a vy­učí ťa, mor­ské ryby ti to vy­rozp­rávajú. 9 Kto by medzi nimi ne­vedel, že to urobila ruka Hos­podina? 10 V jeho ruke je duša všet­kého živého a duch každého ľud­ského tela. 11 Či ucho ne­skúma slová ako pod­nebie úst ochut­náva jed­lo? 12 Či u starcov je múd­rosť a či dĺžka dní znamená roz­um­nosť? 13 Len Boh má múd­rosť a moc, jemu pat­rí rada a roz­um­nosť. 14 Veď čo on zrúca, viac sa ne­vybuduje, koho on za­vrie, tomu viac ne­ot­voria. 15 Ak za­staví vodu, tá vy­schne, ale keď ju pošle, pre­vráti zem. 16 On má silu aj zdravý roz­um, jemu pat­rí zvedený aj zvod­ca. 17 Rad­cov necháva ísť bosých a zo sud­cov robí bláz­nov, 18 tres­ty kráľov ruší a kráľov priaha do roboty. 19 Kňazov necháva ísť bosých a vy­koreňuje pras­taré rody. 20 Pri­pravuje o reč tých, na ktorých sa spoliehame, star­cov zbavuje súd­nos­ti. 21 Na kniežatá vy­lieva po­hŕdanie a opas­ky moc­ných ničí. 22 Od­krýva ne­pres­kúmané hl­biny tmy a na svet­lo vy­náša tiene smr­ti. 23 Necháva národy vy­rásť a hubí ich, zveľaďuje ich a po­tom od­prace. 24 Odo­berá roz­um vod­com národov zeme, necháva ich blúdiť v pustatinách bez ciest 25 a tak hmatajú v tme bez svet­la a do­púšťa, aby blúdili ako opití.

EkumenickýJób12

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček