EkumenickýJób13

Jób

1 Nuž to všet­ko videlo moje oko, moje ucho to počulo a po­chopilo. 2 Čo vy viete, viem aj ja, neza­os­távam za vami. 3 Ja však budem hovoriť so Všemohúcim a chcem sa ob­hajovať pred Bohom, 4 za­tiaľ čo vy zliepate lži. Naničhod­ní lekári ste všet­ci! 5 Kiež by ste čušali, to by bola vaša múd­rosť! 6 Len si vy­počuj­te moje dôvody a po­zoruj­te moju ob­hajobu. 7 Budete azda luhať pre Boha a pod­vádzať v jeho pros­pech? 8 Chytáte mu stranu? Za Boha vediete spor? 9 Do­pad­ne to dob­re, ak vás pre­verí? Alebo ho chcete oklamať ako klamete človeka? 10 Cel­kom isto vás po­kar­há, ak mu po­tajom­ky budete chytať stranu. 11 Ne­vydesí vás jeho vznešenosť a ne­pad­ne na vás z neho hrôza? 12 Vaše pamätihod­né výroky sú prís­lovia z popola, vaše hrad­by sú len z hliny. 13 Buďte chvíľu ticho, nech pre­hovorím ja, nech sa so mnou stane čokoľvek! 14 Načo v zuboch ne­siem svoje telo a v hrsti držím svoj život? 15 Veď nech ma aj za­bije, nebudem už čakať, ale budem ob­hajovať pred ním svoje ces­ty. 16 Aj to mi bude na spásu, pre­tože pred neho ne­príde nehaneb­ník. 17 Vy­držte počúvať moju reč a môj vý­klad nech vám voj­de do uší! 18 Tu teda pred­kladám svoj spor, viem, že budem mať prav­du. 19 Ktože by sa chcel so mnou prieť? Lebo ak teraz budem mlčať, za­hyniem. 20 Iba dve veci mi nerob a nebudem sa viac pred tebou skrývať: 21 Vzdiaľ odo mňa svoju ruku a nedes ma! 22 Po­tom za­volaj a ja od­poviem, alebo ja pre­hovorím a ty mi od­povieš. 23 Koľko mám pre­vinení a hriechov? Daj mi po­znať môj zločin a hriech! 24 Prečo ukrývaš svoju tvár a po­kladáš ma za svoj­ho ne­priateľa? 25 Hrozíš vari roz­viatemu lís­tiu a prena­sleduješ suchú slamu? 26 Veď si proti mne za­pisuješ tr­p­ké veci a dávaš mi dediť viny mlados­ti. 27 Za­sekávaš mi nohy do klady, do­zeráš na všet­ky moje chod­níky, značkuješ moje chodid­lá, 28 hoci človek sa roz­pad­ne ako bútľavina, ako šaty, ktoré rozožrali mole.

EkumenickýJób13

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček