EkumenickýJób40

Jób

1 Hos­podin znova pre­hovoril k Jóbovi tak­to: 2 Bude sa vari hašterivý hádať so Všemohúcim? Ten, kto obžalúva Boha, nech od­povie! Jóbova odpoveď3 Jób od­povedal Hos­podinovi tak­to: 4 Po­zri, čože ti ja taký ne­patr­ný od­poviem? Kladiem si ruku na ús­ta. 5 Raz som pre­hovoril, ale už sa ne­oz­vem, ba aj druhý raz, ale už nebudem po­kračovať. Druhá Božia reč6 Vtedy Hos­podin od­povedal Jóbovi z búrky tak­to: 7 Opáš si teda bed­rá ako chlap, budem sa ťa pýtať a ty ma po­učíš. 8 Na­ozaj chceš zrušiť môj roz­sudok? Chceš ob­viniť mňa, aby si ty bol spravod­livý? 9 Máš azda také rameno ako Boh? Burácaš vari takým hlasom ako on? 10 Nuž, oz­dob sa velebou a vznešenosťou, za­odej sa slávou a nád­herou. 11 Vy­lej svoj pre­kypujúci hnev, vzhliad­ni na všet­kých po­výšených a poníž ich! 12 Po­zri na všet­kých po­výšených a po­kor ich, pošliap bez­božníkov všade, kde sa na­chádzajú! 13 Všet­kých ich za­hrab do prachu, ob­viaž im tváre na za­bud­nutých mies­tach. 14 Po­tom ťa aj ja po­chválim, že ťa za­chránila tvoja vlast­ná pravica. 15 Po­zri na behemóta, ktorého som utvoril tak ako teba; žerie trávu ako dobytok. 16 Po­zri, v jeho bed­rách je sila, v brušných svaloch má svoju moc. 17 Svoj chvost vzpriamuje ako céder, šľachy na jeho steh­nách sú po­s­pletané. 18 Jeho kos­ti sú ako trubice z bronzu, jeho hnáty sú ako želez­né tyče. 19 Stojí na začiat­ku Božích ciest, len jeho Tvor­ca sa môže k nemu s mečom pri­blížiť. 20 Vr­chy mu po­skytujú po­travu tam, kde sa všet­ka poľná zver hráva. 21 Ležiava pod lotos­mi, v úkryte z trstiny a v močarisku. 22 Pri­krývajú ho lotosy, robia mu tieň, ob­klopujú ho riečne topole. 23 Rieka môže byť prud­ká, ale on sa neľaká; má is­totu, aj keď sa mu Jor­dán valí do papule. 24 Chytí ho nie­kto spredu, hákom mu nos pre­pich­ne? 25 Vy­tiah­neš leviatana udicou, zviažeš mu jazyk po­v­razom? 26 Pre­tiah­neš mu cez no­z­dry po­v­raz z tŕstia, pre­pich­neš mu čeľusť hákom? 27 Vari ťa bude prosiť, bude s tebou nežne hovoriť? 28 Uzav­rie s tebou zmluvu, aby si si ho vzal navždy za ot­roka? 29 Budeš sa s ním hrať ako s vtáčaťom, pri­viažeš ho pre svoje dievčatá? 30 Budú s ním kupčiť ob­chod­níci, roz­delia si ho medzi sebou kup­ci? 31 Do­picháš mu kožu bod­cami a jeho hlavu har­púnami? 32 Polož naňho dlaň! Pamätaj na boj! Viac to ne­urobíš!

EkumenickýJób40

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček