EkumenickýJób8

Jób

Prvá reč Bildada1 Nato Bil­dad zo Šúachu od­povedal tak­to: 2 Do­kedy budeš tak­to hovoriť? Veď tvoje reči sú ako víchor. 3 Vari Boh pre­krúca právo alebo Všemohúci spravod­livosť? 4 Ak tvoji synovia proti nemu zhrešili, tak ich vy­dal do moci ich vlast­ného prie­stup­ku. 5 Ak však ty budeš hor­livo hľadať Boha a o milosť prosiť Všemohúceho, 6 ak si čis­tý a úp­rim­ný, tak teraz po­vs­tane pre teba a ob­noví tvoj spravod­livý príbytok 7 a hoci tvoje začiat­ky boli ne­patr­né, tvoja budúc­nosť sa pre­veľmi vzmôže. 8 Len sa opýtaj pre­chádzajúceho po­kolenia a zis­ti si vý­sled­ky skúmania ich ot­cov, 9 veď my sme tu len včerajší a ne­máme po­znanie, lebo naše dni na zemi sú len tieň. 10 Vari ťa oni ne­poučia? Poroz­právajú ti to a po­vedia, čo majú na srd­ci. 11 Vy­ras­tie azda trs­tina tam, kde nie je močiar? Rozm­noží sa šachorina bez vody? 12 Keď sa ešte zelená, keď sa ešte ne­zrezáva, prv ako každá iná tráva vy­schne. 13 Tak po­chodia všet­ci, ktorí za­búdajú na Boha, a nádej pod­liaka zhynie. 14 Jeho nádej je ako babie leto a jeho dúfanie ako pavučina. 15 Spoľah­ne sa na svoj dom, ale ten ne­ob­stojí, bude ho spevňovať, ale ne­vyd­rží. 16 Na sln­ku je pl­ný miaz­gy a jeho mlád­nik sa vy­pína nad záh­radou. 17 Jeho korene sa pre­pletajú kopou kamenia, kamen­ný dom si vy­hľadávajú. 18 Ak ho od­pracú z jeho mies­ta, bude za­pierať: Ni­kdy som ťa ne­videl. 19 Taká je teda radosť jeho ces­ty a z prachu pučia ďalší takí. 20 Nuž Boh neza­vrh­ne bez­úhon­ného ani ne­posil­ní ruku tých, čo robia zlo. 21 Cel­kom na­pl­ní tvoje ús­ta smiechom a tvoje pery radost­ným po­krikom. 22 Tí, čo ťa nenávidia, musia sa ob­liecť do han­by, a stan bez­božných — toho už niet.

EkumenickýJób8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček