EkumenickýJób25

Jób

Tretia reč Bildada1 Nato Bil­dad zo Šúachu od­povedal tak­to: 2 Jemu pat­rí vláda a pred ním treba mať strach, na svojich výšinách si za­bez­pečuje po­koj. 3 Vari sa dajú spočítať jeho zá­stupy? Nad kým by ne­vychádzalo jeho svet­lo? 4 Ako by mohol byť smr­teľník spravod­livý pred Bohom a čis­tý ten, kto je zrodený zo ženy? 5 Do­kon­ca ani mesiac nie je do­sť jas­ný a hviez­dy do­sť čis­té v jeho očiach! 6 A čo ešte človek, ktorý je ako červ; ľud­ský syn, čo je len čer­víkom?!

EkumenickýJób25

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček