Roháček5. Mojžišova12,6

5. Mojžišova 12:6

Deuteronomium

A ta tiež donesiete svoje zápal­né obeti a svoje bit­né obeti ako aj svoje desatiny a obeť po­z­dvi­hnutia svojej ruky i svoje sľuby i svoje dob­rovoľné obeti i pr­vorodené svoj­ho dobyt­ka i svoj­ho drob­ného stáda.


Verš v kontexte

5 Ale na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, váš Bôh, zo všet­kých vašich po­kolení, aby tam položil svoje meno, tam, kde bude bývať, budete ho hľadať, a ta prij­deš. 6 A ta tiež donesiete svoje zápal­né obeti a svoje bit­né obeti ako aj svoje desatiny a obeť po­z­dvi­hnutia svojej ruky i svoje sľuby i svoje dob­rovoľné obeti i pr­vorodené svoj­ho dobyt­ka i svoj­ho drob­ného stáda. 7 A tam budete jesť pred Hos­podinom, svojím Bohom, a radovať sa budete všet­kému, k čomu ste priložili svoju ruku, vy i vaše domy, ktorými ťa požeh­ná Hos­podin, tvoj Bôh.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

6 A ta tiež donesiete svoje zápal­né obeti a svoje bit­né obeti ako aj svoje desatiny a obeť po­z­dvi­hnutia svojej ruky i svoje sľuby i svoje dob­rovoľné obeti i pr­vorodené svoj­ho dobyt­ka i svoj­ho drob­ného stáda.

Evanjelický

6 Tam donášaj­te svoje spaľované a zábit­né obete, i svoje desiat­ky a rukami po­z­dvihované dáv­ky, i svoje sľúbené a dob­rovoľné dary, i pr­voroden­cov svoj­ho dobyt­ka a svojich oviec,

Ekumenický

6 Tam prinášaj­te svoje spaľované obety, obety s hostinou, desiat­ky, po­z­dvihované obety, sľuby, dob­rovoľné dary i pr­vorodené zo svoj­ho dobyt­ka a oviec.

Bible21

6 a tam přinášej­te své zápalné a pokojné obě­ti, své desátky, obětní příspěvky z práce svých ru­kou, své slíbené i dob­rovolné obě­ti a prvo­ro­zené ze svého sko­tu i bravu.