Roháček5. Mojžišova12,9

5. Mojžišova 12:9

Deuteronomium

Lebo doteraz ste ešte ne­prišli k od­počinutiu a k dedičs­tvu, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh.


Verš v kontexte

8 Ne­učiníte ničoho takého, čo my tu činíme dnes, každý to, čo je spraved­livé v jeho očiach, nech už je to čokoľvek! 9 Lebo doteraz ste ešte ne­prišli k od­počinutiu a k dedičs­tvu, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh. 10 Ale keď prejdete cez Jor­dán a budete bývať v zemi, ktorú vám Hos­podin, váš Bôh, dá do dedičs­tva, a keď vám dá od­počinutie od všet­kých vašich ne­priateľov zo všet­kých strán, takže budete bývať bez­pečne,

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo doteraz ste ešte ne­prišli k od­počinutiu a k dedičs­tvu, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh.

Evanjelický

9 Lebo doteraz ste ešte nedošli do od­počinutia a k dedičnému vlast­níc­tvu, ktoré vám dáva Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

9 Do­siaľ ste totiž ne­prišli na mies­to od­počin­ku, do dedičného vlast­níc­tva, ktoré vám dáva Hos­podin, váš Boh.

Bible21

9 Až do­sud jste pře­ce ne­vstou­pi­li do odpoči­nutí, do dě­dictví, které ti dává Hos­po­din, tvůj Bůh.