Roháček5. Mojžišova12,10

5. Mojžišova 12:10

Deuteronomium

Ale keď prejdete cez Jor­dán a budete bývať v zemi, ktorú vám Hos­podin, váš Bôh, dá do dedičs­tva, a keď vám dá od­počinutie od všet­kých vašich ne­priateľov zo všet­kých strán, takže budete bývať bez­pečne,


Verš v kontexte

9 Lebo doteraz ste ešte ne­prišli k od­počinutiu a k dedičs­tvu, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh. 10 Ale keď prejdete cez Jor­dán a budete bývať v zemi, ktorú vám Hos­podin, váš Bôh, dá do dedičs­tva, a keď vám dá od­počinutie od všet­kých vašich ne­priateľov zo všet­kých strán, takže budete bývať bez­pečne, 11 vtedy na to mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, váš Bôh, na­to, aby tam pre­bývalo jeho meno, budete donášať všet­ko to, čo vám ja pri­kazujem, svoje zápal­né obeti a svoje bit­né obeti, svoje desatiny a obeť po­z­dvi­hnutia svojej ruky jako i všet­ko naj­lepšie svojich sľubov, ktoré sľúbite Hos­podinovi.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale keď prejdete cez Jor­dán a budete bývať v zemi, ktorú vám Hos­podin, váš Bôh, dá do dedičs­tva, a keď vám dá od­počinutie od všet­kých vašich ne­priateľov zo všet­kých strán, takže budete bývať bez­pečne,

Evanjelický

10 Keď však pre­kročíte Jor­dán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dá Hos­podin, váš Boh, do vlast­níc­tva, a keď vám za­bez­pečí po­koj od všet­kých okolitých ne­priateľov, a budete bez­pečne bývať:

Ekumenický

10 Vy však pre­kročíte Jor­dán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dáva do vlast­níc­tva Hos­podin, váš Boh, a za­bez­pečí vám po­koj od všet­kých okolitých ne­priateľov, takže budete bez­pečne bývať.

Bible21

10 Chys­tá­te se však přejít Jordán a usa­dit se v ze­mi, kte­rou vám Hos­po­din, váš Bůh, dává za dě­dictví, kde vám dá odpoči­nout ode všech okolních ne­přá­tel a kde bu­dete pře­bývat v bez­pečí.