Roháček2. Kronická24

2. Kronická

Joas dá opraviť chrám. Slúži Hospodinovi, kým žije Jehojada.1 Joas mal sedem rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval štyrid­sať rokov v Jeruzaleme. A meno jeho mat­ky bolo Cibia z Bér-šeby. 2 Joas robil to, čo je spravedlivé v očiach Hos­podinových, po všet­ky dni kňaza Jehojadu. 3 A Jehojada mu vzal dve ženy, a splodil synov i dcéry. 4 Po­tom sa stalo, že vzkr­s­la myšlien­ka v srd­ci Jo­asovom ob­noviť dom Hos­podinov. 5 Pre­to shromaždil kňazov a Levitov a riekol im: Vy­j­dite do miest Júdových a shromažďuj­te od všet­kého Iz­raela peniaze na opravu domu svoj­ho Boha, z roka na rok, a vy sa ponáhľaj­te s vecou. Avšak Levitovia sa ne­ponáhľali. 6 Vtedy za­volal kráľ Jehojadu, pred­ného kňaza, a riekol mu: Prečo ne­vyžaduješ od Levitov, aby donies­li z Jud­ska a z Jeruzalema dáv­ku Mojžiša, služob­níka Hos­podinov­ho, i celé shromaždenie Iz­raelovo, pre stán svedoc­tva? 7 Lebo synovia Atálie, tej bez­božnice, boli sa vlámali do domu Božieho, áno i všet­ky po­sviat­ne veci domu Hos­podinov­ho ob­rátili na Bálov. 8 A na roz­kaz kráľov spravili jed­nu truh­licu, ktorú po­stavili pri bráne domu Hos­podinov­ho zvon­ku. 9 A vy­hlásili po Jud­sku a po Jeruzaleme, aby donies­li Hos­podinovi dáv­ku Mojžiša, služob­níka Božieho, uloženú na Iz­raela na púšti. 10 Vtedy sa radovali všet­ky kniežatá i všetok ľud a donášali a hádzali do truh­lice, až do­končili. 11 A stávalo sa v taký čas, keď donies­li truh­licu do úradu kráľov­ho Levitami, a keď videli, že je v nej mnoho peňazí, že pri­chádzaval pisár kráľov a úrad­ník naj­vyššieho kňaza a vy­práz­dnili truh­licu. Po­tom ju zase odniesli a po­stavili na jej mies­to. Tak to robili každý deň. A na­hromadili množs­tvo peňazí. 12 A kráľ a Jehojada ich dávali tým, ktorí konali dielo služby domu Hos­podinov­ho, a oni najímali kameniarov a remesel­níkov, aby ob­novili dom Hos­podinov, ako aj tým, ktorí pracovali zo železa a z medi, aby opravili dom Hos­podinov. 13 Nuž tak pracovali tí, ktorí konali dielo, ktoré aj bolo šťast­ne za­vŕšené ich rukami. A tedy po­stavili dom Boží, takže stál vo svojom spôsobe, a upev­nili ho. 14 A keď do­končili, donies­li ostatok peňazí pred kráľa a Jehojadu. A dali z nich narobiť nádob pre dom Hos­podinov, nádob k službe a k obetovaniu zápalov a lyžíc, a to nádob zlatých a striebor­ných. A obetovali zápal­né obeti v dome Hos­podinovom ustavične, po všet­ky dni Jehojadu. Smrť Jehojadu. Modlárstvo Joasa a Júdu. Ukrutnosť Joasova.15 Ale Jehojada sa zo­starel a na­sýtiac sa dní zo­mrel. Sto trid­sať rokov mal, keď zo­mrel. 16 A po­chovali ho v mes­te Dávidovom s kráľmi, lebo robil dob­ré v Iz­raelovi i voči Bohu i voči jeho domu. 17 A po smr­ti Jehojadovej prišly kniežatá Júdove a po­klonily sa kráľovi. Vtedy ich vy­počul kráľ a dovolil. 18 A tak opus­tili dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a slúžili hájom a mod­lám, a pre­to prišiel hnev Boží na Júdu a na Jeruzalem, pre ten ich hriech. 19 A po­sielal k nim prorokov, aby ich na­vrátili k Hos­podinovi a svedčili proti nim, ale ne­počúvali. 20 Ba keď prišiel Duch Boží na Za­chariáša, syna kňaza Jehojadu, a keď sa po­stavil z vy­ššieho mies­ta pred ľud a riekol im: Tak­to hovorí Bôh: Prečo pre­stupujete pri­kázania Hos­podinove? Ne­povedie sa vám dob­re! Lebo p­reto, že ste opus­tili Hos­podina, opus­tí aj on vás! 21 vzbúrili sa proti nemu a ukameňovali ho na roz­kaz kráľov vo dvore domu Hos­podinov­ho. 22 A ne­pamätal kráľ Joas na milo­sr­den­stvo, ktoré mu učinil Jehojada, jeho otec, ale za­vraždil jeho syna. A keď zomieral, po­vedal: Nech po­hliad­ne Hos­podin a nech vy­hľadá! Vojna proti Joasovi a jeho smrť.23 A stalo sa na kon­ci roka, že prišlo hore proti nemu sýr­ske voj­sko, a prišli do Jud­ska a do Jeruzalema a za­hubili všet­ky kniežatá ľudu z ľudu, a všet­ko to, čo ukoristili u nich, po­slali kráľovi Damašku. 24 Lebo hoci v malom počte mužov prišlo sýr­ske voj­sko, Hos­podin jed­nako vydal do ich ruky veľmi veliké voj­sko, pre­tože opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a nad Jo­asom vy­konali súdy. 25 A keď od­išli od neho, lebo ho zanechali v mnohých ťažkých nemociach, spik­li sa proti nemu jeho služob­níci pre vyliatu krv synov kňaza Jehojadu a za­vraždili ho na jeho po­steli, a tak zomrel. A po­chovali ho v mes­te Dávidovom, ale ho ne­pochovali v hroboch kráľov. 26 A toto sú tí, ktorí sa spik­li proti ne­mu: Za­bad, syn Šimeaty Am­mon­skej, a Jehozabad, syn Šim­rity Moáb­skej. 27 A o jeho synoch a o veľkom bremeni, v­loženom na neho, jako aj o op­rave domu Božieho od základu, hľa, to všet­ko je na­písané vo vý­klade knihy kráľov. A kraľoval Amaziáš, jeho syn, mies­to neho.

Roháček2. Kronická24