Roháček2. Kronická10

2. Kronická

Šalamúnovo kráľovstvo roztrhnuté.1 A Rechabeám od­išiel do Sichema, lebo do Sichema bol prišiel celý Iz­rael, aby ho urobil kráľom. 2 A stalo sa, keď počul o tom Jeroboám, syn Nebátov, ktorý bol v Egyp­te, kam bol utiekol pred kráľom Šalamúnom, že sa na­vrátil Jeroboám z Egyp­ta. 3 Lebo po­slali po neho a po­volali ho. A tedy prišiel Jeroboám i celý Iz­rael a hovorili Rechabeámovi a riek­li: 4 Tvoj otec spravil tvr­dým naše jar­mo, nuž teraz poľahči uj­múc z tvr­dej služby svoj­ho otca a s jeho ťažkého jar­ma, ktoré vzložil na nás, a budeme ti slúžiť. 5 A on im po­vedal: Dočkaj­te tri dni a potom prijdite zase ku mne. A tak od­išiel ľud. 6 Vtedy sa radil kráľ Rechabeám so star­cami, ktorí stávali pred Šalamúnom, jeho ot­com, kým žil, a po­vedal: Ako vy radíte, jakú dať od­poveď tomuto ľudu? 7 A hovorili mu a riek­li: Ak budeš dob­rý a lás­kavý na ten­to ľud a urobíš im po vôli a budeš im hovoriť dob­ré slová, budú ti služob­ník­mi po všet­ky dni. 8 Ale opus­til radu star­cov, ktorú mu dali, a radil sa s mláden­cami, ktorí rást­li s ním a ktorí stáli pred ním. 9 A po­vedal im: Čo vy radíte, že čo máme od­povedať tomuto ľudu, ktorí mi hovorili a riek­li: Poľahči nám uj­múc od jar­ma, ktoré vzložil na nás tvoj otec? 10 A mláden­ci, ktorí rást­li s ním, mu hovorili a riek­li: Tak­to po­vieš ľudu, ktorí ti hovorili a riek­li: Tvoj otec učinil ťažkým naše jar­mo, ale ty poľahči uj­múc od nášho jar­ma, tedy takto im po­vieš: Môj malíček je tls­tejší ako boly bed­rá môj­ho ot­ca. 11 Tak teraz, môj otec v­raj naložil na vás ťažké jar­mo, ale ja ešte pri­dám na vaše jar­mo; môj otec vás tres­tal bičíkami, ale ja vás budem tres­tať uzlovatými bičmi! 12 A tak prišiel Jeroboám i všetok ľud k Rechabeámovi tretieho dňa, jako hovoril kráľ po­vediac: Prijďte zase ku mne tretieho dňa. 13 A kráľ im od­povedal tvrdo a tedy kráľ Rechabeám opus­til radu star­cov 14 a hovoril im podľa rady mláden­cov a po­vedal: Môj otec učinil ťažkým vaše jar­mo, ale ja ešte pri­dám naň; môj otec vás tres­tal bičík­mi, ale ja budem tres­tať uzlovatými bičmi. 15 A ne­pos­lúchol a ne­povolil kráľ ľudu, lebo to bol ob­rat od Boha, aby po­stavil Hos­podin svoje slovo, ktoré hovoril skr­ze Achiáša Šilon­ského Jeroboámovi, synovi Nebátov­mu. 16 A videl celý Iz­rael, že ho ne­vys­lyšal kráľ, a pre­to od­povedal ľud kráľovi a riekol: Akýže máme podiel v Dávidovi? Ani nemáme dedičstva v synovi Izai­ho! Každý do svojich stánov, Iz­raelu! Teraz opatri svoj dom, Dávide! A tak od­išiel celý Iz­rael do svojich stánov. 17 Ale čo do synov Iz­raelových, ktorí bývali v mes­tách Júdových, nad tými kraľoval Rechabeám. 18 Keď po­tom po­slal kráľ Rechabeám Adoráma, ktorý bol nad daňami, uhádzali ho synovia Iz­raelovi kamením, aj zo­mrel. A kráľ Rechabeám sob­ral všet­ku silu, aby vy­sadol na voz a utiekol do Jeruzalema. 19 A tak sa vzbúril Iz­rael proti domu Dávidov­mu a od­padol od neho, jako je to až do tohoto dňa.

Roháček2. Kronická10