Roháček2. Kronická12

2. Kronická

Rechabeám opustí Hospodina. Júda vydaný Šišakovi. Ochudobený Júda. Rechabeámova smrť.1 A stalo sa, keď už stálo pev­ne kráľov­stvo Rechabeámovo a keď už cítil svoju silu, že opus­til zákon Hos­podinov a celý Iz­rael s ním. 2 A stalo sa v piatom roku kráľa Rechabeáma, že prišiel hore Šišak, egypt­ský kráľ, proti Jeruzalemu, lebo sa boli pre­hrešili proti Hos­podinovi dopus­tiac sa nevernosti, 3 s tisíc a dve­sto voz­mi a so šesťdesiat tisíc jazd­cami, a nebolo počtu ľudu, ktorý prišiel s ním z Egyp­ta, Lýbovia, Suk­kovia a Et­hi­opi. 4 A zau­jal ohradené mes­tá, ktoré pat­rily Judsku, a prišiel až k Jeruzalemu. 5 Vtedy prišiel prorok Šemai­áš k Rechabeámovi a k jud­ským kniežatám, ktorí sa boli shromaždili do Jeruzalema pred Šišakom, a riekol im: Tak­to hovorí Hos­podin: Vy ste mňa opus­tili, a pre­to som i ja vás opus­til a vy­dal do ruky Šišaka. 6 Vtedy sa po­korili iz­rael­ské kniežatá i kráľ a riek­li: Hos­podin je spraved­livý. 7 A keď videl Hos­podin, že sa po­korili, stalo sa slovo Hos­podinovo k Šemai­ášovi po­vediac: Po­korili sa, neza­hladím ich, ale im dám, aby o málo času unikli, a ne­vylejem svoj­ho hnevu na Jeruzalem skr­ze Šišaka. 8 Avšak is­tot­ne mu budú za sluhov, aby po­znali moju službu a službu kráľovs­tiev zemí. 9 A tedy vy­šiel Šišak, egypt­ský kráľ, hore proti Jeruzalemu a po­bral po­klady domu Hos­podinov­ho i po­klady domu kráľov­ho. Všet­ko po­bral a vzal i malé štíty zlaté, ktorých bol narobil Šalamún. 10 A kráľ Rechabeám narobil malých štítov medených mies­to nich a od­dal ich do ruky veliteľom behúňov k­ráľov­skej stráže, ktorí strážili vchod do domu kráľov­ho. 11 A bývalo, že kedykoľvek išiel kráľ do domu Hos­podinov­ho, prišli behúni a nosili ich a zase ich od­nášali zpät do strážnice behúňov. 12 Ale keď sa po­koril, od­vrátil sa od neho hnev Hos­podinov, a nech­cel ho cel­kom za­hladiť. A boly aj v Júdovi dob­ré veci.- 13 A tedy sa zmoc­nil kráľ Rechabeám v Jeruzaleme a kraľoval, lebo Rechabeám mal štyrid­saťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval sedem­násť rokov v Jeruzaleme, v mes­te, ktoré si vy­volil Hos­podin zo všet­kých po­kolení Iz­raelových na­to, aby tam položil svoje meno. A meno jeho mat­ky bolo Na­ama Am­mon­ská. 14 Robil to, čo je zlé, lebo ne­u­stavil svoj­ho srd­ca hľadať Hos­podina. 15 A deje Rechabeámove, pr­vé i po­sled­né, či nie sú na­písané v dejinách proroka Šemai­áša a vidiaceho Id­du, kde sa vy­počitujú rody? A voj­ny boly medzi Rechabeámom a Jeroboámom po všet­ky dni. 16 A tak ľahol Rechabeám a ležal so svojimi ot­cami a bol po­chovaný v mes­te Dávidovom. A kraľoval Abiáš, jeho syn, mies­to neho.

Roháček2. Kronická12