Roháček2. Kronická33

2. Kronická

Manassesovo modlárstvo, jeho zajatie a jeho pokorenie sa.1 Manas­ses mal dvanásť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval päťdesiat­päť rokov v Jeruzaleme. 2 A robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, podľa ohav­nos­tí národov, ktoré vy­hnal Hos­podin zp­red tvári synov Iz­raelových. 3 Lebo zase vy­stavil výšiny, ktoré bol roz­boril Ezechiáš, jeho otec, a po­stavil ol­táre Bálom a narobil hájov a klaňal sa všet­kému voj­sku nebes­kému a slúžil im. 4 A vy­stavil ol­táre aj v dome Hos­podinovom, o ktorom po­vedal Hos­podin: V Jeruzaleme bude moje meno na veky. 5 A na­staväl ol­tárov všet­kému voj­sku nebes­kému v oboch dvoroch domu Hos­podinov­ho. 6 A on sám dal pre­viesť svojich synov cez oheň v údolí syna Hin­noma a planetáril, veštil a čaril a nadovážil si duchárov a vedom­cov robiac mnoho takéto, čo je zlé v očiach Hos­podinových, aby ho popudzoval. 7 Po­stavil aj rytý ob­raz mod­ly z kameňa, ktorý spravil, v dome Božom, o ktorom po­vedal Bôh Dávidovi a Šalamúnovi, jeho synovi: V tom­to dome a v Jeruzaleme, ktorý som vy­volil zpomedzi všet­kých po­kolení Iz­raelových, položím svoje meno, aby tam bolo až na veky. 8 A ne­učiním toho viacej, aby som dal uhnúť nohe Iz­raelovej preč zo zeme, ktorú som osobit­ne postavil pre vašich ot­cov, len ak budú po­zorovať, aby činili všet­ko to, čo som im pri­kázal, celý zákon a ustanovenia a súdy, vydané skrze Mojžiša. 9 Ale Manas­ses za­viedol Júdu a obyvateľov Jeruzalema do bludu, aby robili horšie ako národy, ktoré vy­hladil Hos­podin zp­red tvári synov Iz­raelových. 10 A Hos­podin hovoril Manas­sesovi a jeho ľudu, ale ne­pozorovali. 11 Pre­to do­viedol na nich Hos­podin veliteľov voj­ska as­sýr­skeho kráľa, ktorí jali Manas­sesa na tŕne a po­viažuc ho dvoma medenými reťazami od­vied­li ho do Babylona. 12 No, keď bol sov­rený, ponižoval sa a krotil tvár Hos­podina, svoj­ho Boha, a veľmi sa koril pred Bohom svojich ot­cov. 13 A mod­lil sa mu. A Bôh sa mu dal uprosiť a vy­slyšal jeho po­kor­nú pros­bu a do­viedol ho zpät do Jeruzalema do jeho kráľov­stva. A tak po­znal Manas­ses, že on, Hos­podin, je Bohom. Manassesove ďaľšie diela, jeho pobožnosť a jeho smrť.14 Po­tom vy­stavil von­kajší múr mes­ta Dávidov­ho na západ od Gichona, v údolí, a jako sa ide k Rybej bráne, a oboh­nal múrom Ofel a vy­hnal ho, múr, veľmi vysoko. A po­stavil veliteľov voj­ska do všet­kých miest ohradených v Jud­sku. 15 A od­stránil cudzích bohov aj kamen­ný ob­raz mod­ly z domu Hos­podinov­ho i všet­ky ol­táre, ktoré bol vy­stavil na vr­chu domu Hos­podinov­ho a v Jeruzaleme, a vy­hádzal to von za mes­to. 16 Po­tom vy­stavil ol­tár Hos­podinov a obetoval na ňom po­koj­né obeti bit­né a obeti chvály a roz­kázal Júdovi, aby slúžili Hos­podinovi, Bohu Iz­raelov­mu. 17 Avšak ľud ešte vždy obetoval na výšinách, len že Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. 18 A os­tat­né deje Manas­sesove a jeho mod­lit­ba k jeho Bohu jako i slová vidiacich, ktorí mu hovorievali v mene Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho, to hľa, je na­písané v dejinách kráľov Iz­raelových. 19 A jeho mod­lit­ba, a jako sa mu dal Bôh uprosiť, a všet­ky jeho hriechy i jeho pre­stúpenie i mies­ta, na ktorých bol vy­stavil výšiny, a k­de bol po­stavil háje a rytiny, prv ako sa po­koril, to hľa, je na­písané v dejinách Chozai­ho. 20 A tak ľahol Manas­ses a ležal so svojimi ot­cami, a po­chovali ho v jeho dome. A kraľoval Amon, jeho syn, mies­to neho. Zahynutie bezbožného Amona.21 Amon mal dvad­saťd­va rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval dva roky v Jeruzaleme. 22 Robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, ako bol robil Manas­ses, jeho otec, lebo Amon obetoval všet­kým rytinám, ktorých bol narobil Manas­ses, jeho otec, a slúžil im. 23 Ne­pokoril sa pred Hos­podinom, ako sa po­koril Manas­ses, jeho otec, lebo on, Amon, hrešil o mnoho viac. 24 A sprisahali sa proti nemu jeho služob­níci a za­bili ho v jeho dome. 25 A zase ľud zeme po­bil všet­kých tých, ktorí sa sprisahali proti kráľovi Amonovi, a ľud zeme urobil kráľom Joziáša, jeho syna, mies­to neho.

Roháček2. Kronická33