Roháček2. Kronická2

2. Kronická

Šalamún žiada Chírama o stavivo a ľudí k stavbe chrámu.1 A Šalamún roz­kázal staväť menu Hos­podinov­mu dom a dom svoj­mu kráľov­stvu. 2 A Šalamún odčítal sedem­desiat tisíc mužov nosičov bremena a osem­desiat tisíc mužov, ktorí kresali kamene na vr­chu, a náčel­níkov nad nimi tri tisíce šesťs­to. 3 A Šalamún po­slal pos­lov k Chíramovi, kráľovi Týru, a po­vedal: Ako si činil Dávidovi, môj­mu ot­covi, a po­slal si mu ced­rové drevo, aby si vy­stavil dom, v ktorom by býval, tak učiň i mne. 4 Hľa, ja staviam dom menu Hos­podina, svoj­ho Boha, aby som mu ho zasvätil na­to, aby pred ním kadili kadivo z voňavých vecí a ustavične mu pred­kladali po­svät­né chleby predloženia a obetovali zápalné obeti ráno i večer, na každú sobotu i na každý nov­mesiac ako i na výročné sláv­nos­ti Hos­podina, nášho Boha, ktorá to povin­nosť leží na Iz­raelovi na veky. 5 A dom, ktorý ja staviam, bude veľký, lebo náš Bôh je väčší nad všet­kých bohov. 6 Ale však kto aj bude môcť vy­staviť jemu dom, lebo veď nebesia a nebesia nebies ho ne­môžu ob­siah­nuť, a ktože som po­tom ja, aby som mu mal vy­staviť dom, krome na­to, aby kadili pred ním! 7 Pre­to teraz mi pošli múd­reho muža umného, aby pracoval v zlate, strieb­re a v medi a v železe a z pur­puru, červ­ca a z hy­acin­tovomod­rého po­stavu a ktorý by vedel vy­rezávať rez­by s inými múdrymi, ktorí u mňa v Jud­sku a v Jeruzaleme, ktorých opat­ril Dávid, môj otec. 8 Krome toho mi pošli ced­rového, jedľového a al­gum­mového dreva z Libanona, lebo ja viem, že tvoji služob­níci vedia rúbať drevo Libanona, a hľa, moji služob­níci budú s tvojimi služob­ník­mi, 9 aby mi na­chys­tali množs­tvo dreva, lebo dom, ktorý ja staviam, bude veľký a záz­račný. 10 A hľa, rubačom, ktorí budú stínať drevo, dám utlčenej pšenice, tvojim služob­níkom, dvad­sať tisíc korov a dvad­sať tisíc korov jačmeňa a dvad­sať tisíc batov vína i dvad­sať tisíc batov oleja. 11 Na to odpovedal Chíram, týr­sky kráľ, pís­mom, ktoré po­slal Šalamúnovi: Pre­tože Hos­podin miluje svoj ľud, p­reto ťa ustanovil nad nimi za kráľa. 12 A ďalej povedal Chíram: Požeh­naný Hos­podin, Bôh Iz­raelov, ktorý učinil nebesia i zem, ktorý dal kráľovi Dávidovi múd­reho syna, roz­um­ného a umného, aby vy­stavil Hos­podinovi dom i dom svoj­mu kráľov­stvu. 13 Pre­to teraz po­sielam múd­reho muža umného, Chúrama Abiho, 14 syna is­tej ženy z dcér Dánových, ktorého otec bol Týran, ktorý vie pracovať v zlate a v strieb­re, v medi, v železe, z kameňov i z dreva, z pur­puru, z hy­acin­tovomod­rého po­stavu i z kmen­tu i z červ­ca a vy­rezávať akékoľvek rez­by a vy­mys­lieť všelijaké umelec­ké dielo, ktoré sa mu oddá, s tvojimi múd­rymi a s múd­rymi môj­ho pána Dávida, tvoj­ho ot­ca. 15 Teraz tedy pšenicu a jačmeň, olej a víno, o čom hovoril môj pán, nech pošle svojim služob­níkom. 16 A my narúbeme dreva z Libanona, koľko len budeš po­trebovať a do­pravíme ti ho v pl­tiach po mori do Jop­py, a ty ho dáš od­voziť do Jeruzalema. Nosiči z cudzozemcov.17 A Šalamún spočítal všet­kých mužov cudzozem­cov, ktorí boli v zemi Iz­raelovej, po spočítaní, ktorým ich bol spočítal Dávid, jeho otec, a našlo sa ich sto päťdesiatt­ri tisíc šesťs­to. 18 A za­dovážil si z nich sedem­desiat tisíc nosičov bremena a osem­desiat tisíc takých, ktorí kresali kamene na vr­chu a tri tisíce šesťs­to náčel­níkov, aby pri­dŕžali ľud k práci.