Roháček2. Kronická24,7

2. Kronická 24:7

Lebo synovia Atálie, tej bez­božnice, boli sa vlámali do domu Božieho, áno i všet­ky po­sviat­ne veci domu Hos­podinov­ho ob­rátili na Bálov.


Verš v kontexte

6 Vtedy za­volal kráľ Jehojadu, pred­ného kňaza, a riekol mu: Prečo ne­vyžaduješ od Levitov, aby donies­li z Jud­ska a z Jeruzalema dáv­ku Mojžiša, služob­níka Hos­podinov­ho, i celé shromaždenie Iz­raelovo, pre stán svedoc­tva? 7 Lebo synovia Atálie, tej bez­božnice, boli sa vlámali do domu Božieho, áno i všet­ky po­sviat­ne veci domu Hos­podinov­ho ob­rátili na Bálov. 8 A na roz­kaz kráľov spravili jed­nu truh­licu, ktorú po­stavili pri bráne domu Hos­podinov­ho zvon­ku.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo synovia Atálie, tej bez­božnice, boli sa vlámali do domu Božieho, áno i všet­ky po­sviat­ne veci domu Hos­podinov­ho ob­rátili na Bálov.

Evanjelický

7 Veď bez­božná Atal­ja a jej synovia vtrh­li do domu Božieho; všet­ky dary za­svätené domu Hos­podinov­mu po­užila pre baalov.

Ekumenický

7 Veď bez­božnica Atal­ja a jej synovia vtrh­li do Božieho domu a všet­ky za­svätené dary Hos­podinov­ho domu zne­užili pre baálov.

Bible21

7 (Stou­pen­ci té hanebné Ata­lie to­tiž pro­nik­li do Božího chrá­mu a ze všech po­svátných předmětů Hos­po­di­nova chrá­mu na­děla­li baaly.)