Roháček2. Kronická7

2. Kronická

Oheň s neba strávi obeť. Veliká slávnosť sedem dní.1 A keď sa pre­stal Šalamún mod­liť, sos­túpil oheň s nebies a strávil zápal­nú obeť ako aj iné bitné obeti, a sláva Hos­podinova na­pl­nila dom, 2 takže ne­moh­li kňazi voj­sť do domu Hos­podinov­ho, lebo sláva Hos­podinova na­pl­nila dom Hos­podinov. 3 A všet­ci synovia Iz­raelovi hľadeli na to, keď so­stupoval oheň i sláva Hos­podinova na dom, a skloniac sa na kolená pad­li tvárou k zemi na dlažbu, klaňali sa a oslavovali Hos­podina, že je dob­rý, že jeho milosť ­tr­vá na veky. 4 Pri­tom kráľ a všetok ľud obetovali bit­nú obeť pred Hos­podinom. 5 A kráľ Šalamún obetoval bit­nú obeť, dvad­saťd­va tisíc volov a oviec sto dvad­sať tisíc, a tak po­svätili dom Boží kráľ i všetok ľud. 6 A kňazi stáli pri svojich úradoch i Levitovia s nás­trojami ku sprievodu spevu Hos­podinov­ho, ktorých narobil kráľ Dávid oslavovať Hos­podina, pre­tože jeho milosť ­tr­vá na veky, keď chválil Dávid Hos­podina skrze nich, a kňazi trúbili na­proti nim, a celý Iz­rael, všet­ci stáli. 7 A Šalamún po­svätil pro­stredok dvora, ktorý je pred domom Hos­podinovým, lebo tam obetoval zápal­né obeti i tuky po­koj­ných obetí, pre­tože medený ol­tár, ktorý spravil Šalamún, ne­stačil pojať zápal a obil­ný dar obet­ný a tuky. 8 A tedy slávil Šalamún sláv­nosť toho času sedem dní a celý Iz­rael s ním, shromaždenie, veľmi veliké, sídené z celej zeme, od­tiaľ, ako sa ide do Chamatu, až po Egypt­ský po­tok. 9 Po­tom ôs­meho dňa slávili zvlášt­nu sláv­nosť, lebo po­sviac­ku ol­tára slávili sedem dní a ináče slávnosť sedem dní. 10 A dvad­siateho tretieho dňa sied­meho mesiaca pre­pus­til ľud, všet­kých do ich stánov, radujúcich sa a veselého srd­ca pre dob­ré, ktoré učinil Hos­podin Dávidovi a Šalamúnovi a Iz­raelovi, svoj­mu ľudu. 11 A tak do­stavil Šalamún dom Hos­podinov i dom kráľov, i všet­ko, čo bolo prišlo na srd­ce Šalamúnovo, aby to učinil v dome Hos­podinovom i vo svojom dome, sa mu podarilo. Hospodin sa znova zjaví Šalamúnovi. Výstraha pred odpadnutím.12 Potom sa ukázal Hos­podin Šalamúnovi vnoci a riekol mu: Počul som tvoju mod­lit­bu a vy­volil som si toto mies­to sebe za dom bit­nej obeti. 13 Keby som za­vrel nebesia, a nebolo by dažďa, a keby som roz­kázal kobyl­kám, aby požraly úrody zeme, a keby som po­slal mor na svoj ľud, 14 a keby sa zo­hnul, a tak sa po­koril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa mod­lili a hľadali by moju tvár a od­vrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vy­slyším z nebies, od­pus­tím ich hriech a uzdravím ich zem. 15 Tedy teraz budú moje oči ot­vorené a moje uši pri­pravené počuť mod­lit­bu z tohoto mies­ta. 16 A tak teraz som si vy­volil a po­svätil som ten­to dom, aby tam bolo moje meno až na veky, a moje oči a moje srd­ce tam budú po všet­ky dni. 17 A ty, ak budeš chodiť predo mnou, jako chodil Dávid, tvoj otec, tak aby si činil podľa všet­kého toho, čo som ti pri­kázal, a budeš os­tríhať moje ustanovenia a moje súdy, 18 po­stavím pev­ne trón tvoj­ho kráľov­stva, jako som učinil sm­luvu s Dávidom, tvojím ot­com, po­vediac: Nebude ti vy­hladený muž, ktorý by panoval v Iz­raelovi. 19 Ale ak sa vy od­vrátite a opus­títe moje ustanovenia a moje pri­kázania, ktoré som dal pred vás, a jest­li odíduc budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať: 20 vy­plienim ich, takých ľudí, zo svojej zeme, ktorú som im dal, i ten­to dom, ktorý som po­svätil svoj­mu menu, od­vrh­nem od svojej tvári a dám ho za prís­lovie a za rezavý po­smech medzi všet­kými národami. 21 A ten­to dom, ktorý bol taký vy­výšený, s­pust­ne, takže každý, kto poj­de pop­ri ňom, sa zdesí a po­vie: Prečo tak učinil Hos­podin tej­to zemi a tomuto domu? 22 A riek­nu: Pre­to, že opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov, ktorý ich vy­viedol z Egypt­skej zeme, a chopili sa iných bohov a klaňali sa im a slúžili im, pre­to uviedol na nich všet­ko toto zlé.