Roháček2. Kronická36

2. Kronická

Poslední štyria bezbožní kráľovia.1 A ľud zeme vzal Jeho­achaza, syna Joziášov­ho, a urobili ho kráľom na­mies­to jeho otca v Jeruzaleme. 2 Jo­achaz mal dvad­saťt­ri rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval tri mesiace v Jeruzaleme. 3 A od­stránil ho egypt­ský kráľ v Jeruzaleme a po­kutoval zem na sto hrivien strieb­ra a na hriv­nu zlata. 4 A egypt­ský kráľ urobil kráľom El­jakima, jeho brata, nad Jud­skom a nad Jeruzalemom a pre­menil jeho meno na Jehojakima, kým Jo­achaza, jeho brata, vzal Necho a za­viedol ho do Egyp­ta. 5 Jehojakim mal dvad­saťpäť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval jedenásť rokov v Jeruzaleme. A robil to, čo je zlé v očiach Hos­podina, jeho Boha. 6 Proti nemu prišiel hore Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, a po­viazal ho dvoma medenými reťazami, aby ho od­viedol do Babylona. 7 Aj niečo z nádob domu Hos­podinov­ho od­pravil Na­buchodonozor do Babylona a dal ich do svoj­ho chrámu v Babylone. 8 A os­tat­né deje Jehojakimove jako i jeho ohav­nos­ti, ktoré páchal, a čo sa iné našlo pri ňom, to hľa, je na­písané v knihe kráľov Iz­raelových a Júdových. A kraľoval Jehojachin, jeho syn, mies­to neho. 9 Jehojachin mal osem rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval tri mesiace a desať dní v Jeruzaleme. A robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových. 10 Po­tom po roku po­slal kráľ Na­buchodonozor po neho a dal ho za­viesť do Babylona so vzác­nymi nádobami domu Hos­podinov­ho a urobil kráľom Cedekiáša, jeho brata, p­ríbuz­ného, nad Jud­skom a nad Jeruzalemom. 11 Cedekiáš mal dvad­saťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval jedenásť rokov v Jeruzaleme. 12 A robil to, čo je zlé v očiach Hos­podina, jeho Boha. Ne­pokoril sa pred prorokom Jeremiášom, k­torý mu hovoril slovo z úst Hos­podinových. 13 Ba sprotivil sa i kráľovi Na­buchodonozorovi, ktorý ho za­viazal prísahou na Boha, a za­tvr­dil svoju šiju a ur­put­ne sa zop­rel vo svojom srd­ci, že sa ne­vráti k Hos­podinovi, Bohu Iz­raelov­mu. 14 Áno, aj všet­ky kniežatá kňazov i ľud do­púšťali sa mnohých a veľkých pre­stúpení robiac podľa všet­kých ohav­nos­tí pohan­ských národov a poškvr­nili dom Hos­podinov, ktorý bol po­svätil v Jeruzaleme. 15 A keď po­sielal k nim Hos­podin, Bôh ich ot­cov, výs­tražný hlas po svojich po­sloch za­včasu a znova a znova, lebo mu bolo ľúto jeho ľudu a jeho príbyt­ku, 16 po­smievali sa po­slom Božím a opo­vr­hovali jeho slovami a mali jeho prorokov za bludárov, až vzplanul prch­ký hnev Hos­podinov na jeho ľud tak, že už nebolo lieku. Chrám zborený, ľud zavedený do Babylona.17 A do­viedol hore na nich chal­dej­ského kráľa, ktorý po­bil ich mláden­cov mečom v dome ich svätyne a nezľutoval sa ani nad mláden­com ani nad pan­nou, nad starším ani nad kmeťom; všet­kých vy­dal do jeho ruky. 18 K tomu i všet­ky nádoby domu Božieho, veľké i malé, i po­klady domu Hos­podinov­ho i po­klady kráľove i jeho kniežatá, to všet­ko pob­ral a dopravil do Babylona. 19 A napokon spálili dom Boží a roz­borili múr Jeruzalema i všet­ky jeho paláce popálili ohňom i všet­ko jeho vzác­ne náradie zničili. 20 A to, čo po­zos­talo po meči, pre­stehoval do Babylona do zajatia, a boli jemu a jeho synom za služob­níkov, až do­kiaľ nek­raľovalo perz­ské kráľov­stvo, 21 aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo, povedané skrze ús­ta Jeremiášove, do­kiaľ sa ne­na­kochala zem svojich sobôt; po všet­ky dni, k­toré ležala púšťou, od­počívala, aby sa vy­pl­nilo sedem­desiat rokov. Cýrus vráti zajatým slobodu.22 Po­tom pr­vého roku Cýra, perz­ského kráľa, aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo, povedané skrze ús­ta Jeremiáša, zo­budil Hos­podin ducha Cýra, perz­ského kráľa, a tak dal vy­hlásiť po celom svojom kráľov­stve, a to i pís­mom týmito slovami: 23 Tak­to hovorí Cýrus, perz­ský kráľ: Hos­podin, Bôh nebies, mi dal všet­ky kráľov­stvá zeme a on mi naložil, aby som mu vy­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Jud­sku. P­reto kto je kde medzi vami zo všet­kého jeho ľudu, Hos­podin, jeho Bôh, nech je s ním, a nech ide ta hore.-

Roháček2. Kronická36