Roháček2. Kronická25

2. Kronická

Amaziáš pobije vrahov svojho otca. Prepustí najaté vojsko.1 Amaziáš kraľoval, keď mal dvad­saťpäť rokov, a kraľoval dvad­saťdeväť rokov v Jeruzaleme. A meno jeho mat­ky bolo Jeho­ad­dána z Jeruzalema. 2 Robil to, čo je spravedlivé v očiach Hos­podinových, lenže nie celým srd­com. 3 A stalo sa, keď už bolo kráľov­stvo pev­né pri ňom, že po­bil svojich služob­níkov, ktorí za­bili kráľa, jeho ot­ca. 4 Ale ich synov ne­pobil, lebo urobil tak, ako je na­písané v zákone, v knihe Mojžišovej, kde pri­kázal Hos­podin po­vediac: Nezom­rú ot­covia za synov, ani synovia nezom­rú za ot­cov, ale každý zo­mrie za svoj vlast­ný hriech. 5 Po­tom shromaždil Amaziáš Júdu a po­stavil z nich, podľa domu ot­cov, za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stami po celom Jud­sku a Ben­jamin­sku a spočítal ich vo veku od dvad­siatich rokov a vy­še a našiel ich tri­sto tisíc vy­braných mužov, ktorí boli súci vy­j­sť do voj­ny a znali narábať ťažkou kopijou a veľkým štítom. 6 A z Iz­raela najal za mzdu sto tisíc udat­ných mužov za sto hrivien strieb­ra. 7 Ale prišiel k nemu nejaký muž Boží a po­vedal: Ó, kráľu, nech nej­de s tebou voj­sko Iz­raelovo, lebo Hos­podin nie je s Iz­raelom, s niktorým zo synov Ef­rai­mových. 8 Ale však len iď ty, konaj, buď sil­ný do boja: ináče Bôh učiní to, aby si klesol pred ne­priateľom, pre­tože je sila v Bohu i pomôcť i poraziť. 9 Vtedy po­vedal Amaziáš mužovi Božiemu: A čo urobiť so sto hriv­nami, ktoré som dal voj­sku Iz­raelov­mu? Na to riekol muž Boží: Hos­podin má toľko, že ti môže dať o mnoho viac ako to. 10 A tak ich od­delil Amaziáš, totiž voj­sko, ktoré bolo prišlo k nemu z Ef­rai­ma, aby od­išli na svoje mies­to. Pre­to sa veľmi roz­hnevali na Júdu a na­vrátili sa na svoje mies­to, roz­pálení hnevom. Amaziáš porazí synov Seira a klania sa ich bohom.11 A Amaziáš sa vzmužil a poj­múc svoj ľud od­išiel do Soľnej doliny a porazil synov Seira, desať tisíc mužov. 12 A desať tisíc zajali synovia Júdovi živých a vy­vied­li ich na vrch skaly a po­hádzali ich s vr­chu tej skaly, takže sa všet­ci poroz­rážali. 13 Ale mužovia voj­ska, ktoré po­slal Amaziáš zpät, aby ne­išlo s ním do boja, vtrh­li do miest Júdových do Samárie až po Bét-choron a po­bili z nich tri tisíce a nalúpili mnoho lúpeže. 14 A stalo sa, keď prišiel Amaziáš od porážky Edomej­cov, že do­pravil bohov synov Seira a po­stavil ich sebe za bohov a klaňal sa pred nimi a kadil im. 15 Pre­to sa za­pálil hnev Hos­podinov na Amaziáša a po­slal k nemu proroka, ktorý mu po­vedal: Prečo si hľadal bohov ľudu, ktorí ne­vy­trh­li svoj­ho ľudu z tvojej ruky? 16 A stalo sa, keď mu to hovoril, že mu po­vedal kráľ: Či sme ťa ustanovili za rad­cu kráľovi? Nože pre­staň, lebo načo ťa majú na­biť? A tak pre­stal prorok, avšak po­vedal: Teraz viem, že Bôh usúdil za­hladiť ťa, keď si to urobil a ne­pos­lúchol si mojej rady. Amaziáš započne v pýche vojnu. Porážka Júdova.17 Po­tom sa poradil Amaziáš, jud­ský kráľ, a po­slal pos­lov k Jo­asovi, synovi Jeho­achaza, syna Jehu-va, iz­rael­skému kráľovi, po­vediac: Poď, po­zrime si do tvári! 18 A Jo­as, iz­rael­ský kráľ, po­slal k Amaziášovi, jud­skému kráľovi, po­vedať: Bod­liak, ktorý bol na Libanone, po­slal výz­vu k ced­re, ktorá je na Libanone, po­vediac: Daj svoju dcéru môj­mu synovi za ženu! Ale išla tade poľná zver, ktorá žije na Libanone, a zašliapala bod­liak. 19 Hovoríš: hľa, porazil si Edoma. Pre­to ťa po­z­dvih­lo tvoje srd­ce, aby si sa honosil. Seď teraz vo svojom dome. Prečo sa pletieš do zlého, aby si padol i ty i Júda s tebou? 20 Ale Amaziáš ne­pos­lúchol; lebo to bolo od Boha, aby ich vydal do ruky tamtých, pre­tože hľadali bohov Edomových. 21 A tak od­išiel hore Jo­as, iz­rael­ský kráľ, a po­zreli si do tvári, on i Amaziáš, jud­ský kráľ, v Bét-šemeši, ktoré pat­rí Júdovi. 22 A Júda bol porazený pred Iz­raelom, a utekali každý do svojich stánov. 23 A Amaziáša, jud­ského kráľa, syna Jo­asa, syna Jeho­achazov­ho, chytil Jo­as, iz­rael­ský kráľ, v Bét-šemeši a do­viedol ho do Jeruzalema a sboril z jeruzalemského múru od brány Ef­rai­movej až po bránu Uhlu, na štyristo lakťov. 24 A pob­ral všetko zlato a strieb­ro i všet­ky nádoby, ktoré sa našli v dome Božom u Obéd-edoma, jako aj po­klady domu kráľov­ho i synov zálohy a na­vrátil sa do Samárie. Smrť Amaziášova.25 A Amaziáš, syn Jo­asov, jud­ský kráľ, žil ešte po smr­ti Jo­asa, syna Jeho­achazov­ho, iz­rael­ského kráľa, pät­násť rokov. 26 A os­tat­né deje Amaziášove, pr­vé i po­sled­né, či hľa, nie sú na­písané v knihe kráľov Júdových a Iz­raelových? 27 A od toho času, jako sa od­vrátil Amaziáš, aby ne­na­sledoval Hos­podina, spik­li sa proti nemu v Jeruzaleme. A keď utiekol do Lachiša, po­slali za ním do Lachiša a za­bili ho tam. 28 A od­tiaľ ho od­nies­li na koňoch a po­chovali ho s jeho ot­cami v mes­te Júdovom.

Roháček2. Kronická25