Roháček2. Kronická13

2. Kronická

Vojna Abiášova s Jeroboámom.1 Osem­nás­teho roku kráľa Jeroboáma kraľoval Abiáš nad Júdom. 2 Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. A meno jeho mat­ky bolo Michaja, dcéra Uriélova z Gibee. A bola voj­na medzi Abiášom a medzi Jeroboámom. 3 A Abiáš nad­viazal voj­nu s voj­skom udat­ných bojov­níkov, so štyristo tisíc vy­branými mužmi. A Jeroboám sa pri­hotovil s ním do boja s osem­sto tisíc vy­branými mužmi udat­nými. Reč Abiášova Izraelovi.4 A Abiáš sa po­stavil od hora vr­chu Cemarai­ma, ktorý je v po­horí Ef­rai­movom, a riekol: Počuj­te ma, Jeroboáme a celý Iz­rael! 5 Či vy ne­máte vedieť, že Hos­podin, Bôh Iz­raelov, dal kráľov­stvo nad Iz­raelom Dávidovi na veky, jemu a jeho synom sm­luvou soli? 6 Ale po­vs­tal Jeroboám, syn Nebátov, služob­ník Šalamúna, syna Dávidov­ho, a sprotivil sa svoj­mu pánovi! 7 A sob­rali sa spolu s ním bohaprázdni mužovia zaháľčiví, synovia beliála, a zmoc­nili sa proti Rechabeámovi, synovi Šalamúnov­mu, kým Rechabeám bol dieťa a nežného srd­ca a ne­ukázal sa pred nimi sil­ným. 8 A tak teraz vy hovoríte vo svojom srdci, že sa ukážete sil­nými voči kráľov­stvu Hos­podinov­mu, k­toré je v ruke synov Dávidových, a je vás veliké množs­tvo a máte so sebou zlaté teľce, ktoré vám spravil Jeroboám, za bohov! 9 Či ste azda nezah­nali kňazov Hos­podinových, synov Áronových, a Levitov? A narobili ste si kňazov ako národy iných zemí; ktokoľvek prij­de, aby na­pl­nil svoju ruku jun­com alebo sied­mimi baran­mi, nuž stane sa kňazom tomu, čo nie je Bohom. 10 Ale naším Bohom je Hos­podin, a ne­opus­tili sme ho, a kňaz­mi, ktorí svätos­lúžia Hos­podinovi, sú synovia Áronovi, a Levitovia pri s­vojej práci 11 a kadiac pália Hos­podinovi zápal­né obeti každého rána a každého večera a kadivo z voňavých vecí, aj pred­loženie chleba je na čis­tom stole, i zlatý sviet­nik máme i jeho lam­py, aby ich zapaľovali každého večera. Lebo my os­tríhame nariadenia Hos­podina, svoj­ho Boha; ale vy ste ho opus­tili. 12 A hľa, p­reto je s nami na čele Bôh ako vod­ca, a sú s nami jeho kňazi a trúby radost­ného pre­trubovania, aby moc­ne trúbily proti vám, synovia Iz­raelovi! Nebojuj­te s Hos­podinom, Bohom svojich ot­cov, lebo sa vám ne­povodí šťast­ne! Porážka Jeroboámova.13 Medzi­tým po­slal Jeroboám ú­kladníkov naokolo, aby im prišli od chrb­ta. A tak boli pred Júdom, a ú­klad im bol od chrb­ta. 14 A keď sa ob­rátili mužovia Júdovi, uvideli, že hľa, nas­táva im boj zp­redu aj zo­zadu. Vtedy kričali k Hos­podinovi, a kňazi trúbili na trúby. 15 A mužovia Júdovi kričali, nadšení na boj. A stalo sa v tom, keď kričali mužovia Júdovi na boj, že Bôh porazil Jeroboáma i celého Iz­raela pred Abiášom a p­red Júdom. 16 A synovia Iz­raelovi utekali pred Júdom, a Bôh ich dal do ich ruky. 17 A tak ich porazili, Abiáš a jeho ľud, veľkou porážkou, takže pad­lo za­bitých z Iz­raela päťs­to tisíc vy­braných mužov. 18 A tak boli zo­hnutí synovia Iz­raelovi toho času. A zmoc­nili sa synovia Júdovi, lebo sa opreli na Hos­podina, Boha svojich ot­cov. 19 A tedy honil Abiáš utekajúceho Jeroboáma a vzal mu mes­tá, Bét-el a jeho dediny, Ješanu a jej dediny a Ef­ron a jeho dediny. 20 Ani sa viacej ne­zmohol Jeroboám za dní Abiášových. Po­tom ho ranil Hos­podin, aj zo­mrel. 21 A Abiáš sa zmoc­nil a vzal si š­tr­násť žien a splodil dvad­saťd­va synov a šest­násť dcér. 22 A os­tat­né deje Abiášove, jeho ces­ty a jeho slová, sú na­písané vo vý­klade proroka Id­du.

Roháček2. Kronická13