Roháček2. Kronická22

2. Kronická

Bezbožnosť Achaziášova a jeho matky Atálie. Pomsta Božia.1 A obyvatelia Jeruzalema urobili kráľom Achaziáša, jeho najm­ladšieho syna, mies­to neho, lebo všet­kých starších po­bila čata lupičov, ktorá bola prišla medzi Arab­mi do tábora. A tedy kraľoval Achaziáš, syn Jehoráma, kráľa Júdov­ho. 2 Achaziáš mal štyrid­saťd­va rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval jeden rok v Jeruzaleme. A meno jeho mat­ky bolo Atália, dcéra Omriho. 3 Aj on chodil po ces­tách domu Achabov­ho, lebo jeho mater bola jeho rad­com páchať bez­božnosť. 4 A robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, ako dom Achabov, lebo tí mu boli rad­cami po smr­ti jeho otca jemu na záhubu. 5 Aj tedy chodil podľa ich rady a od­išiel s Jehorámom, synom Achabovým, iz­rael­ským kráľom, do boja proti Hazaelovi, sýr­skemu kráľovi, v Rámot-gileáda. Ale Sýrovia porazili a ranili Joráma, 6 ktorý sa na­vrátil, aby sa liečil v Jiz­reele, lebo mal rany ktoré mu za­dali v Ráme, keď bojoval s Hazaelom, sýr­skym kráľom. A Azariáš-Achaziáš, syn Jehoráma, jud­ského kráľa, od­išiel dolu, aby navštívil Joráma, syna Achabov­ho, v Jiz­reele, pre­tože bol ne­moc­ný. 7 A bolo to od Boha na záhubu Achaziášovi, aby prišiel k Jorámovi. Lebo keď prišiel, vy­šiel s Jorámom proti Jehu-vo­vi, synovi Nimšiho, ktorého bol po­mazal Hos­podin na­to, aby vy­plienil dom Achabov. 8 A stalo sa, keď sa súdil Jehu s domom Achabovým, že našiel kniežatá Júdove i synov bratov Achaziášových, ktorí konali Achaziášovi službu a po­bil ich. 9 Po­tom hľadali Achaziáša a naj­dúc ho jali ho; skrýval sa totiž v Samárii, a do­vied­li ho k Jehu-vo­vi, za­bili ho a po­chovali, lebo riek­li: Bol synom Jozafatovým, ktorý hľadal Hos­podina celým svojím srd­com. Ani nebolo z domu Achaziášov­ho nikoho, kto by bol vládal pre­vziať kráľov­stvo. Zachránenie Joasa pred Atáliou.10 A keď videla Atália, mat­ka Achaziášova, že zo­mrel jej syn, vstala a zkazila všet­ko kráľov­ské semä domu Júdov­ho. 11 Ale Jehošabať, dcéra kráľova, vzala Jo­asa, syna Achaziášov­ho, a ukrad­núc ho zpomedzi synov kráľových, ktorí mali byť za­bití, dala ho i jeho doj­ku do izby po­stelí a tak ho ukryla Jehošabať, dcéra kráľa Jehoráma, žena kňaza Jehojadu, lebo ona bola ses­trou Achaziášovou, pred Atáli­ou, a nezabila ho. 12 A bol s nimi v dome Božom skrývajúc sa šesť rokov, a Atália kraľovala nad zemou.

Roháček2. Kronická22