Roháček2. Kronická15

2. Kronická

Napomenutie Azariášovo.1 Vtedy prišiel Duch Boží na Azariáša, syna Odédov­ho, 2 a vy­šiel proti Azovi a riekol mu: Počuj­te ma, Aza i celý Júda i Ben­jamin! Hos­podin bol s vami, kým ste boli s ním a keď ho budete hľadať, dá sa vám naj­sť; ale ak ho opus­títe, opus­tí vás. 3 A s­távalo sa už Iz­raelovi po mnohé dni, že bol bez pravého Boha, bez kňaza-učiteľa a bez zákona. 4 A keď sa vo svojej úz­kos­ti ob­rátil k Hos­podinovi, Bohu Iz­raelov­mu, a keď ho hľadali, dal sa im naj­sť. 5 Ale v takých časoch bez pravého Boha niet po­koja ani tomu, kto vy­chádza, ani tomu, kto vchádza, lebo veľký ne­pokoj, a mnoho ráz, vlád­ne nad všet­kými obyvateľmi zemí, 6 a sú dr­tení národ národom a mes­to mes­tom, pre­tože Bôh ich desí všelijakými úz­kosťami. 7 Pre­to tedy vy buďte sil­ní, a nech ne­s­kles­nú vaše ruky zomd­lejúc, lebo vaša práca má svoju mzdu. Júda prisahá Hospodinovi vernosť. Odstránená kráľovná Maacha.8 A keď počul Aza tie slová a proroc­tvo proroka Odéda, po­sil­nil sa a od­pratal ošk­livos­ti z celej zeme Júdovej a Ben­jaminovej ako i z miest, ktoré zau­jal z po­horia Ef­rai­mov­ho, a ob­novil ol­tár Hos­podinov, ktorý bol pred dvoranou Hos­podinovou. 9 Po­tom shromaždil celé pokolenie Júdovo i Ben­jaminovo i cudzin­cov, ktorí spolu bývali s nimi, z Ef­rai­ma, z Manas­sesa a zo Sime­ona, lebo ich mnoho pre­beh­lo k nemu z Iz­raela vidiac, že Hos­podin, jeho Bôh, je s ním. 10 A shromaždili sa do Jeruzalema v treťom mesiaci pät­nás­teho roku kráľov­stva Azov­ho. 11 A obetovali Hos­podinovi toho dňa z koris­ti, k­torú dohnali, sedem­sto volov a sedem tisíc oviec. 12 A vošli v sm­luvu, že budú hľadať Hos­podina, Boha svojich ot­cov, celým svojím srd­com a celou svojou dušou. 13 A že každý, kto by nehľadal Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho, zo­mrie, či malý či veľký, či muž či žena. 14 A pri­sahali Hos­podinovi veľkým hlasom a radost­ným krikom t­rúbiac na trúby a na poľnice. 15 A celý Júda sa radoval prísahe, lebo pri­sahali celým svojím srd­com a hľadali ho celou svojou chuťou, a dal sa im naj­sť. A Hos­podin im dal od­počinutia zo všet­kých strán. 16 I Maachu, mat­ku kráľa Azu, od­stránil, aby nebola kráľov­nou, pre­tože bola spravila ohavu - mod­lu pre háj. Ale Aza vy­ťal jej ohav­nú mod­lu a ro­zdr­vil a spálil pri po­toku Kid­rone. 17 No, na­priek tomu len ne­us­túpily výšiny z Iz­raela, iba toľko, že srdce Azovo bolo celé s Hos­podinom po všet­ky jeho dni. 18 A vniesol po­svätené veci svoj­ho otca i svoje vlast­né po­svätené veci do domu Božieho, strieb­ro, zlato a nádoby. 19 A nebolo voj­ny až do trid­siateho a piateho roku kráľov­stva Azov­ho.

Roháček2. Kronická15