Roháček2. Kronická17

2. Kronická

Hospodin upevní kráľovstvo Jozafatovo. Jozafat učí ľud.1 A kraľoval Jozafat, jeho syn, mies­to neho. A zmoc­nil sa proti Iz­raelovi. 2 A umies­til voj­sko po všet­kých mes­tách Júdových, ktoré boly ohradené. Roz­ložil i posádky s­tráže v zemi Júdovej a po mes­tách Ef­rai­mových, ktoré zau­jal Aza, jeho otec. 3 A Hos­podin bol s Jozafatom, lebo chodil po pr­vých ces­tách Dávida, svoj­ho ot­ca, a ne­vyhľadával Bálov. 4 Ale hľadal Boha svoj­ho otca a chodil v jeho pri­kázaniach a nerobil tak, ako robil Iz­rael. 5 Pre­to Hos­podin upev­nil kráľov­stvo v jeho ruke, a dali všet­ci obyvatelia Júdovi Jozafatovi dary, takže mal hoj­ne bohat­stva a slávy. 6 A keď sa po­vznies­lo jeho srd­ce na ces­tách Hos­podinových, od­stránil ešte aj výšiny i háje z Júdu. 7 A v treťom roku svoj­ho kraľovania po­slal svoje kniežatá, Ben­chai­la, Obadiáša, Za­chariáša, Na­tanaela a Michai­áša, aby učili po mes­tách Júdových. 8 A išli s nimi Levitovia Šemai­áš, Ne­taniáš, Zebadiáš, Azael, Šemiramót, Jonatán, Adoniáš, Tobiáš a Tobadoniáš, Levitovia, a s nimi Elišama a Jehorám, kňazi. 9 A tak učili po Jud­sku majúc so sebou knihu zákona Hos­podinov­ho a chodili do­okola po všet­kých mes­tách Júdových a učili medzi ľudom. 10 A bol strach Hos­podinov na všet­kých kráľov­stvách zemí, ktoré boly vôkol Jud­ska, a nebojovaly proti Jozafatovi. Jozafatovo bohatstvo a jeho moc.11 A z Filištínov donášali rôz­ni Jozafatovi dary i strieb­ra uloženú daň. Aj Arabovia mu do­vádzali drob­ný dobytok, po každé sedem tisíc sedem­sto baranov a koz­lov tiež sedem tisíc sedem­sto. 12 A tak pro­spieval Jozafat a rás­tol až vy­soko. A vy­stavil v Jud­sku zám­ky a mes­tá skladíšť. 13 A konal mnohé práce veliké v jud­ských mes­tách a bojov­níkov, udat­ných mužov, mal v Jeruzaleme. 14 A toto je ich počet podľa domu ich ot­cov. Z Júdu velitelia nad tisícami: veliteľ Adna a s ním udat­ných mužov tri­sto tisíc. 15 Vedľa neho veliteľ Jehochanan a s ním dve­sto osem­desiat tisíc. 16 A vedľa toho Amaziáš, syn Zich­riho, ktorý sa dob­rovoľne od­dal Hos­podinovi, a s ním dve­sto tisíc udat­ných mužov. 17 Z Ben­jamina: udat­ný muž El­jada a s ním ozb­rojených lučišťom a malým štítom dve­sto tisíc. 18 A vedľa neho Jehozabad a s ním sto osem­desiat tisíc vy­zb­rojených do boja. 19 Tí po­sluhovali kráľovi, krome tých, ktorých umies­til kráľ v ohradených mes­tách po celom Jud­sku.

Roháček2. Kronická17