Roháček2. Kronická3

2. Kronická

Stavänie chrámu, jeho rozmery, cherubi, opona a dva stĺpy.1 A tak za­počal Šalamún staväť dom Hos­podinov v Jeruzaleme na vr­chu Moria, na ktorom sa bol ukázal Dávidovi, jeho ot­covi, ktorý to dom pripravil na mies­te Dávidovom, na hum­ne Or­nána Jebuzej­ského. 2 Za­počal staväť druhého mesiaca druhého dňa štvrtého roku svoj­ho kraľovania. 3 A toto boly zá­klady, ktoré položil Šalamún stav­be domu Božieho: dĺžka lakťov podľa driev­nej miery bola šesťdesiat lakťov a šír­ka dvad­sať lakťov. 4 A sieň, ktorá bola pred dĺžkou domu, bola pred šír­kou domu dvad­sať lakťov a výška sto dvad­sať, a po­kryl ju zvnút­ra čis­tým zlatom. 5 Väčší dom po­kryl jedľovým drevom a po­kryl ho dob­rým zlatom a dal naň narobiť paliem a reťazí. 6 A po­kryl dom drahým kamením na oz­dobu. A čo do zlata, zlato bolo par­vaim­ské. 7 A tedy pokryl dom, hrady, prahy, jeho steny i jeho dvere zlatom a na steny po­vyrezával cherubov. 8 A učinil dom svätyne svätých, ktorého dĺžka bola pred šír­kou domu dvad­sať lakťov a jeho šír­ka dvad­sať lakťov, a po­kryl ho dob­rým zlatom, ktorého bolo šesťs­to hrivien. 9 Váha klin­cov bola päťdesiat šek­lov zlata, i vr­ch­né siene po­kryl zlatom. 10 A v dome svätyne svätých spravil dvoch cherubov sochár­skou prácou, a po­kryli ich zlatom. 11 A čo do krýdel cherubov, ich dĺžka bola dvad­sať lakťov, jed­no krýd­lo na päť lakťov, dotýkajúce sa steny domu, a druhé krýd­lo na päť lakťov, dotýkajúce sa krýd­la druhého cheruba. 12 A tedy krýdlo jed­ného cheruba bolo na päť lakťov a dotýkalo sa steny domu, a druhé krýd­lo na päť lakťov pojilo sa ku krýd­lu druhého cheruba. 13 Krýd­la tých­to cherubov boly roz­tia­hnuté na dvadsať lakťov, a oni, cherubi, stáli na svojich nohách a svoju tvár mali ob­rátenú do domu. 14 A spravil oponu z hy­acin­tovomod­rého po­stavu, purpuru, červ­ca a z kmen­tu a spravil na nej cherubov. 15 A spravil pred domom dva stĺpy, vy­soké trid­saťpäť lakťov, a hlavice, ktoré boly hore na nich, boly na päť lakťov. 16 A spravil aj reťazi jako v svätyni svätých a dal ich na ná­hlavok stĺpov a spravil sto granátových jabĺk a dal na reťazi. 17 A tak po­stavil stĺpy pred chrámom, jeden z pravej a druhý z ľavej ­strany a dal meno tomu, k­torý bol na pravej strane, Jachín a meno tomu na ľavej ­strane, Boaz.