Roháček2. Kronická14

2. Kronická

Kraľovanie Azovo.1 A tak ľahol Abiáš a ležal so svojimi ot­cami, a po­chovali ho v mes­te Dávidovom. A kraľoval Aza, jeho syn, mies­to neho. Za jeho dní mala zem po­koj desať rokov. 2 Aza robil to, čo bolo dobré a spraved­livé v očiach Hos­podina, jeho Boha. 3 A od­stránil ol­táre cudzích bohov aj výšiny a rozt­ries­kal mod­lár­ske stĺpy a po­sekal háje. 4 A roz­kázal Júdovi, aby hľadali Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a aby robili to, čo káže zákon a pri­kázanie. 5 A od­stránil výšiny a sl­nečné ob­razy zo všet­kých miest Júdových, a tak bolo kráľov­stvo pred ním na po­koji. 6 A vy­stavil ohradené mes­tá v Jud­sku, lebo zem bola na po­koji, ani nebolo proti nemu voj­ny v tých rokoch, lebo Hos­podin mu dal od­počinutia. 7 A riekol Júdovi, s­voj­mu ľudu: Vystavme tie mes­tá a ohraďme ich múrami, opev­nime vežami a opat­rime bránami a závorami, kým ešte je zem pred nami v po­koji. Lebo sme hľadali Hos­podina, svoj­ho Boha, hľadali sme ho, a dal nám od­počinutia zo všet­kých strán. A tak staväli, a darilo sa im. 8 A Aza mal voj­sko takých, ktorí nosili veľký štít a ťažkú kopiju z pokolenia Júdovho tri­sto tisíc mužov, a z Ben­jamina takých, ktorí nosili malý štít a strieľali z luku, dve­sto osem­desiat tisíc. To všet­ko boli udat­ní mužovia. Modlitba Azova, porážka Zerachova.9 A vy­šiel proti nim Et­hi­op Zerach s voj­skom, k­torého bolo tisíc tisícov, a vozov mal tristo. Prišiel až k mes­tu Maréša. 10 A Aza vy­šiel proti ne­mu, a zriadili sa do boja na doline Cefate pri Maréši. 11 Vtedy volal Aza k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a riekol: Hos­podine, u teba nie je roz­dielu, keď ty chceš pomôcť, či má nie­kto mnoho, alebo či ne­má sily. Po­môž, nám, ó, Hos­podine, náš Bože! Lebo na teba sa opierame a v tvojom mene sme prišli proti tomuto množs­tvu. Hos­podine, ty si naším Bohom, nech ne­má proti tebe moci mizer­ný človek! 12 A Hos­podin porazil Et­hi­opov pred Azom a pred Júdom, takže utekali Et­hi­opi. 13 A Aza ich prena­sledoval i ľud, ktorý bol s ním, až po Gerár. A pad­lo toľko Et­hi­opov, že sa ne­moh­li zo­taviť, pre­tože boli skrúšení pred Hos­podinom a pred jeho voj­skom. A od­nies­li koris­ti veľmi mnoho. 14 A zbili všet­ky mes­tá v okolí Gerára, lebo strach Hos­podinov prišiel na nich, a vy­plienili všet­ky tie mes­tá, pre­tože bolo v nich mnoho plenu. 15 A zbili aj stány pas­tierov dobytka a zaj­múc množs­tvo oviec a veľb­lúdov na­vrátili sa do Jeruzalema.

Roháček2. Kronická14