Roháček2. Kronická29

2. Kronická

Ezechiáš obnoví chrám a bohoslužbu. Napomenutie Levitom.1 Ezechiáš začal kraľovať, keď mal dvad­saťpäť rokov a kraľoval dvad­saťdeväť rokov v Jeruzaleme. A meno jeho mat­ky bolo Abia, dcéra Za­chariášova. 2 A robil to, čo je spravedlivé v očiach Hos­podinových, všet­ko tak, ako robil Dávid, jeho otec. 3 On h­neď prvého roku svoj­ho kraľovania, pr­vého mesiaca ot­voril dvere domu Hos­podinov­ho a opravil ich. 4 A do­viedol kňazov a Levitov a shromaždil ich do Východ­nej ulice. 5 A po­vedal im: Počuj­te ma, Levitovia! Teraz sa po­sväťte a po­sväťte dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a vy­nes­te nečis­totu zo svätyne. 6 Lebo naši ot­covia hrešili dopúšťajúc sa ne­ver­nos­ti a robili to, čo je zlé, v očiach Hos­podina nášho Boha, a opus­tili ho a od­vrátiac svoju tvár od príbyt­ku Hos­podinov­ho ob­rátili mu chrbát. 7 Ba ešte aj za­mk­li dvere dvorany a za­hasili lam­py a kadiva nekadili ani ne­obetovali zápal­nej obeti v svätyni Bohu Iz­raelov­mu. 8 Pre­to prišiel hnev Hos­podinov na Júdu a na Jeruzalem, a vy­dal ich za po­strk, za des­nú púšť a za os­trý po­smech, ako to vidíte na vlast­né oči. 9 A hľa, naši ot­covia pad­li od meča, a naši synovia, naše dcéry a naše ženy sú pre to v zajatí. 10 P­reto teraz som si umienil, že učiním sm­luvu s Hos­podinom, Bohom Iz­raelovým, aby sa od­vrátila od nás páľa jeho hnevu. 11 Moji synovia, neb­lúďte teraz, ubez­pečení. Lebo vás si vy­volil Hos­podin, aby ste stáli pred ním slúžiac mu a aby ste mu svätos­lúžili a kadili mu. Levitovia poslúchnu rozkaz kráľov a posvätia chrám.12 Vtedy po­vs­tali Levitovia, Machat, syn Amasai­ho, a Jo­el, syn Azariášov, zo synov Kehátov­cov, a zo synov Meráriho: Kíš, syn Ab­diho, a Azariáš, syn Jehal­lelélov, a z Geršonov­cov: Jo­ach, syn Zim­mu, a Éden, syn Jo­achov; 13 zo synov Elicafánových: Šim­ri a Jehiel; zo synov Azafových: Za­chariáš a Mataniáš; 14 zo synov Hémanových: Jechiel a Šimei, a zo synov Jedutúnových: Šemai­áš a Uziel. 15 A shromaždili svojich bratov a po­svätili sa. A prišli podľa roz­kazu kráľov­ho, založeného na slovách Hos­podinových, aby vy­čis­tili dom Hos­podinov. 16 Tak vošli kňazi do vnút­ra do domu Hos­podinov­ho, aby ho vyčistili, a vy­nies­li všet­ku nečis­totu, ktorú našli v chráme Hos­podinovom, na dvor domu Hos­podinov­ho, od­kiaľ to brali Levitovia, aby to vyniesli von do po­toka Ked­rona. 17 A začali po­sväcovať pr­vého dňa prvého mesiaca a ôs­meho dňa toho is­tého mesiaca vošli do dvorany Hos­podinovej a po­sväcovali dom Hos­podinov za osem dní a šest­nás­teho dňa toho is­tého pr­vého mesiaca do­končili. 18 Vtedy vošli dnu ku kráľovi Ezechiášovi a riek­li: Vy­čis­tili sme celý dom Hos­podinov aj ol­tár na zápaly jako aj všet­ky jeho nádoby i stôl pred­loženia i všet­ky jeho nádoby 19 i všet­ky nádoby, ktoré bol od­hodil kráľ Achaz po čas svoj­ho kraľovania, keď hrešil robiac neverne, pri­pravili sme a po­svätili, a hľa, sú pred ol­tárom Hos­podinovým. 20 Po­tom vstal kráľ Ezechiáš skoro ráno a shromaždil náčel­níkov mes­ta a vy­šiel hore do domu Hos­podinov­ho. Rôzne obeti. Oslavovanie Hospodina. Leviti pomáhajú.21 A do­vied­li sedem jun­cov, sedem baranov, sedem oviec a sedem koz­lov na obeť za hriech, donesenú za kráľov­stvo, za svätyňu a za Júdu. A po­vedal synom Áronovým, kňazom, aby obetovali zápaly na ol­tári Hos­podinovom. 22 A tak po­bili voly, a kňazi berúc krv kropili na ol­tár. Potom pobili aj baranov a kropili ich krv na ol­tár; po­bili aj ovce a kropili krv na ol­tár. 23 Napokon doviedli koz­lov obeti za hriech pred kráľa a pred shromaždenie, ktorí položili svoje ruky na nich. 24 A po­bili ich kňazi a ich kr­vou očis­tili ol­tár od hriechu, aby po­kryli h­riech celého Iz­raela, lebo za celého Iz­raela roz­kázal kráľ obetovať zápal a obeť za hriech. 25 A zase postavil Levitov do domu Hos­podinov­ho s cym­bal­mi, s har­fami a s citarami podľa príkazu Dávida a Gáda, vidiaceho kráľov­ho, a proroka Nátana, lebo to pri­kázanie bolo od Hos­podina, p­rikázané skrze jeho prorokov. 26 A tak stáli Levitovia s nás­trojami Dávidovými a kňazi s trúbami. 27 A Ezechiáš roz­kázal obetovať zápal­nú obeť na ol­tári. A keď sa začala zápal­ná obeť, začal sa spev Hos­podinov i t­rúbenie na trúby, a to poriad­kom hudob­ných nástrojov Dávida, kráľa Iz­raelov­ho. 28 A celé shromaždenie sa klaňalo, a speváci spievali, a trubi trúbili; to všet­ko sa tak dialo, kým sa len nedokončila zápal­ná obeť. 29 A keď do­obetovali zápal­nú obeť, sklonili sa kráľ i všet­ci, ktorí sa na­chádzali s ním, a klaňali sa. 30 Krome toho roz­kázal kráľ Ezechiáš i kniežatá Levitom, aby chválili Hos­podina slovami Dávida a vidiaceho Azafa. A chválili, až bola radosť, a skloniac hlavy klaňali sa. 31 Vtedy od­povedal Ezechiáš a riekol: Teraz ste na­pl­nili svoju ruku Hos­podinovi, pos­vätili ste sa; pristúpte a do­veďte bit­né obeti aj obeti chvály do domu Hos­podinov­ho. A tak do­vádzalo shromaždenie bit­né obeti a obeti chvály, i každý, k­to bol ochotného srd­ca, zápal­né obeti, 32 takže bol počet zápal­nej obeti, ktorú do­vied­lo shromaždenie, sedem­desiat volov, sto baranov a dvesto oviec, všet­ko to na zápal­nú obeť Hos­podinovi. 33 A čo do iných posvätených vecí, obetované bolo šesťsto volov a drob­ného dobyt­ka tri tisíce kusov. 34 Len že kňazov bolo pri­málo, takže ne­moh­li sami stiahnuť z kože všet­ky zápal­né obeti, a pre­to im po­máhali ich bratia Leviti, až do­kiaľ nebolo dielo do­končené, a do­kiaľ sa ne­pos­vätili kňazi, lebo Leviti boli úp­rim­nejšieho srd­ca a ochot­nejší posvätiť sa než kňazi. 35 K tomu ešte bolo množstvo zápal­ných obetí s tuk­mi po­koj­ných obetí i s liatymi obeťami ku každému zápalu. A tak bola z­nova uvedená služba domu Hos­podinov­ho do poriad­ku. 36 A Ezechiáš sa radoval i všetok ľud nad tým, čo Bôh pri­pravil s­voj­mu ľudu; lebo to všet­ko sa bolo rých­le stalo.

Roháček2. Kronická29