Roháček2. Kronická21

2. Kronická

Jehorámova ukrutnosť a iné jeho hriechy. Vojna s Edomom. Písmo od proroka Eliáša.1 A tak ľahol Jozafat a ležal so svojimi ot­cami a bol po­chovaný so svojimi ot­cami v mes­te Dávidovom. A kraľoval Jehorám, jeho syn, mies­to neho. 2 A mal bratov, synov Jozafatových, Azariáša, Jechiela, Za­chariáša, Azariahú-va, Michaela a Šefatiáša. Tí všet­ci boli syn­mi Jozafata, kráľa Iz­raelov­ho. 3 A ich otec im dal mnoho darov, strieb­ra, zlata a iných drahých vecí s ohradenými mes­tami v Jud­sku a kráľov­stvo dal Jehorámovi, pre­tože on bol pr­vorodený. 4 Ale keď na­stúpil Jehorám a do­stal moc nad kráľov­stvom svoj­ho ot­ca, zmoc­nil sa a po­bil všet­kých svojich bratov mečom, ba aj niek­torých z kniežat Iz­raelových. 5 Jehorám mal trid­saťd­va rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval osem rokov v Jeruzaleme. 6 A chodil po ces­te kráľov Iz­raelových a robil tak, ako robil dom Achabov; lebo mal dcéru Achabovu za ženu a robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových. 7 Avšak Hos­podin nech­cel za­hladiť dom Dávidov pre sm­luvu, ktorú učinil s Dávidom, a pre­tože po­vedal, že mu dá sviecu i jeho synom po všet­ky dni. 8 Za jeho dní od­padol Edom a vy­manil sa zpod ruky Júdovej, a ustanovili nad sebou kráľa. 9 Pre­to prešiel ta Jehorám so svojimi kniežatami, i všet­ky vozy s ním. A stalo sa, že vstanúc vnoci porazil Edoma, ktorý ho bol ob­kľúčil, i veliteľov nad voz­mi. 10 Ale Edom len jed­nako odpadol a vy­tr­hol sa zpod ruky Júdovej, a je tak až do tohoto dňa. Vtedy od­pad­lo i mes­to Libna, toho času a vy­myk­lo sa zpod jeho ruky, pre­tože opus­til Hos­podina, Boha svojich ot­cov. 11 Krome toho narobil ešte aj výšin na vr­choch Jud­ska a spôsobil to, aby smil­nili obyvatelia Jeruzalema, a tak zaviedol aj obyvateľov Júdu. 12 A prišlo k nemu pís­mo od proroka Eliáša, v ktorom bolo na­písané: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Dávida, tvoj­ho ot­ca: Za to, že si nechodil po ces­tách Jozafata, svoj­ho ot­ca, a po ces­tách Azu, kráľa Júdov­ho, 13 ale že si chodil po ces­te kráľov Iz­raelových a spôsobil si to, aby smil­nil Júda i obyvatelia Jeruzalema, jako pôsobil smil­niť dom Achabov, ba ešte aj svojich bratov, dom svoj­ho ot­ca, ktorí boli lepší, ako si ty, si po­v­raždil, 14 p­reto hľa, Hos­podin zbije veľkou ranou tvoj ľud, tvojich synov, tvoje ženy i všet­ko tvoje imanie. 15 A ty budeš tr­pieť ťažkou nemocou mnohou, chorobou svojich vnútor­nos­tí, až i vyjdú z teba tvoje črevá od ne­moci, k­torá bude tr­vať dlhé časy. Jehorám sovrený nepriateľmi, ranený od Hospodina, jeho neslávny koniec.16 A Hos­podin zo­budil na Jehoráma ducha Filištínov a Arabov, ktorí povedľa Et­hi­opov, 17 a prišli hore proti Jud­sku, vtrh­li do neho a po­brali všetok majetok, ktorý sa našiel a pat­ril domu kráľov­mu, áno, i jeho synov i jeho ženy, takže mu nezos­talo syna krome Jeho­achaza, najm­ladšieho z jeho synov. 18 A po tom po všet­kom ho ranil Hos­podin na jeho vnútor­nos­tiach nez­hojiteľnou ne­mocou. 19 A stalo sa, že sa roz­máhala odo dňa ku dňu, a keď prišiel čas, na kon­ci dvoch rokov, vy­šli jeho vnútor­nos­ti od jeho ne­moci, a zo­mrel v hroz­ných boles­tiach. A jeho ľud mu ne­pálil voňavých vecí, jako pálili jeho ot­com. 20 Trid­saťd­va rokov mal, keď začal kraľovať, a kraľoval osem rokov v Jeruzaleme a od­išiel ta nie žiadúc­ny. A po­chovali ho v mes­te Dávidovom, ale nie v hroboch kráľov.

Roháček2. Kronická21