Roháček2. Kronická11

2. Kronická

Zamedzená vojna s Izraelom. Rechabeám stavia mestá. Leviti držia s ním.1 A keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, shromaždil dom Júdov a Ben­jaminov, sto osem­desiat tisíc vy­braných bojov­níkov, aby bojovali proti Iz­raelovi a tak prinav­rátili kráľov­stvo Rechabeámovi. 2 Ale stalo sa slovo Hos­podinovo k Šemai­ášovi, mužovi Božiemu, po­vediac: 3 Po­vedz Rechabeámovi, synovi Šalamúnov­mu, jud­skému kráľovi, i celému Iz­raelovi, k­torý je v Jud­sku i v Benjaminovi, a riek­ni: 4 Tak­to hovorí Hos­podin: Nechoďte hore ani nebojuj­te proti svojim bratom! Na­vráťte sa každý do svoj­ho domu, lebo odo mňa sa stala tá vec. A po­slúch­li slová Hos­podinove a vrátili sa a ne­išli proti Jeroboámovi. 5 A Rechabeám býval v Jeruzaleme a vy­stavil mes­tá na ohradené mes­tá v Jud­sku. 6 A vy­stavil Bet­lehem, Étam a Tekou, 7 Bét-cúr, Socho a Adul­lam, 8 Gát, Maréšu a Zíf, 9 Adoraim, Lachiš a Azéku, 10 Careu, Ajalon a Heb­ron, ktoré boly v Jud­sku a v Ben­jaminovi, ohradené mes­tá. 11 A keď opev­nil ohradené mestá, dal do nich voj­vodov a zásoby po­travín a oleja i vína 12 a do jed­ného každého mes­ta veľké štíty a kopije a náram­ne ich opev­nil a mal Júdu a Ben­jamina. 13 A kňazi a Levitovia, ktorí boli v celom Iz­raelovi, po­stavili sa k nemu zo všet­kých svojich krajov. 14 Lebo Levitovia opus­tili svoje pred­mes­tia i svoje državie a od­išli do Jud­ska a do Jeruzalema, pre­to že ich za­vr­hol Jeroboám i jeho synovia, aby nekonali kňaz­skej služby Hos­podinovi. 15 A po­stavil si ­zvlášt­nych kňazov pre výšiny, pre démonov a pre teľatá, ktoré spravil. 16 A za nimi zo všet­kých po­kolení Iz­raelových tí, ktorí od­dali svoje srd­ce hľadať Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho, prišli do Jeruzalema obetovať Hos­podinovi, Bohu svojich ot­cov. 17 A tak upevnili kráľov­stvo Júdovo a po­silňovali Rechabeáma, syna Šalamúnov­ho, tri roky; lebo chodili po ces­te Dávidovej a Šalamúnovej tri roky. Rechabeámova rodina.18 A Rechabeám si vzal ženu, Machalať, dcéru Jerimóta, syna Dávidov­ho, a Abichaiľ, dcéru Eliába, syna Izai­ho, 19 ktorá mu porodila synov, Jehuša, Šemariáša a Za­hama. 20 A po nej si vzal Maachu, dcéru Ab­salomovu, ktorá mu porodila Abiáša, At­tai­ho, Zízu a Šelomita. 21 A Rechabeám miloval Maachu, dcéru Ab­salomovu, nado všet­ky svoje ženy a svoje ženiny, lebo si bol vzal osem­násť žien a šesťdesiat ženín a splodil dvad­saťosem synov a šesťdesiat dcér. 22 A Rechabeám po­stavil Abiáša, syna Maachy, za hlavu, za voj­vodu medzi jeho brat­mi, lebo ho mienil učiniť kráľom. 23 A počínal si roz­um­ne a roz­sadil zo všet­kých svojich synov do všet­kých zemí Júdu a Ben­jamina, do všet­kých ohradených miest, a dal im množs­tvo poživy a na­pýtal im hromadu žien.

Roháček2. Kronická11