Roháček2. Kronická5

2. Kronická

Slávnostné prenesenie truhly. Oblak naplní dom.1 A tak bolo do­končené celé dielo, ktoré konal Šalamún pre dom Hos­podinov. A Šalamún ta vniesol za­svätené veci Dávida, svoj­ho ot­ca, i strieb­ro i zlato i všet­ky nádoby a dal to do po­kladov domu Božieho. 2 Vtedy shromaždil Šalamún starších Iz­raelových i všet­ky hlavy po­kolení, kniežatá ot­cov čeľadí synov Iz­raelových, do Jeruzalema, aby prenies­li truh­lu sm­luvy Hos­podinovej hore z mes­ta Dávidov­ho, ktorým je Si­on. 3 A tak shromaždili sa ku kráľovi všet­ci mužovia Iz­raelovi na sláv­nosť, ktorá sa slávi siedmeho mesiaca. 4 A keď prišli všet­ci starší Iz­raelovi, vzali Levitovia truh­lu 5 a nies­li ju hore i stán shromaždenia i všet­ko náradie svätyne, ktoré bolo v stáne; kňazi a Levitovia to prenies­li hore. 6 A kráľ Šalamún i celá obec Iz­raelova, všetci, ktorí sa boli sišli spolu s ním pred truh­lou, obetovali ovce a voly, ktoré neboly ani zapisované ani počítané pre veľké množstvo. 7 A kňazi vnies­li truh­lu sm­luvy Hos­podinovej na jej mies­to do svätyne domu, do svätyne svätých, pod krýd­la cherubínov, 8 lebo cherubíni rozp­res­tierali krýd­la nad mies­tom truh­ly a tak prikrývali cherubíni truh­lu i jej sochory shora. 9 A sochory vy­čnievaly, takže bolo vidieť kon­ce sochorov z truh­ly na predok svätyne svätých, ale von ich nebolo vidieť. A je tam až do tohoto dňa. 10 Nebolo v truh­le ničoho krome dvoch do­siek, ktoré ta dal Mojžiš na Horebe, keď učinil Hos­podin sm­luvu so syn­mi Iz­raelovými, vtedy, keď vy­šli z Egyp­ta. 11 A stalo sa, keď vy­šli kňazi zo svätyne (lebo všet­ci kňazi, ktorí sa našli, boli sa po­svätili, a nebolo treba dbať na od­delenia), 12 a Levitovia speváci, všet­ci, ktorí p­rináležali Azafovi, Hémanovi, Jedutúnovi a ich synom aj ich bratom súc ob­lečení v kmen­te a opat­rení cymbalmi, har­fami a citarami stáli na východ­nej strane ol­tára a s nimi sto dvad­siati kňazi, ktorí trúbili na trúby, 13 a tedy stalo sa, keď trúbili jako jeden muž, a speváci spievali, jako čo by spieval jeden hlas, chváliac a oslavujúc Hos­podina, a keď po­z­dvih­li hlas na trúby, na cym­baly a na iné nástroje k sprievodu spevu, a v tom, čo chválili Hos­podina, že je dob­rý, že jeho milosť ­tr­vá na veky, s­talo sa, že bol dom pl­ný ob­laku, dom Hos­podinov, 14 takže ne­moh­li kňazi ob­stáť a svätoslúžiť pre ob­lak, lebo sláva Hos­podinova na­pl­nila dom Boží.